Go to abstract

Samenvatting

In het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) De Rips in Noord-Brabant wordt de veeteelt uitgebreid. Uitgangspunt hierbij is dat de luchtkwaliteit niet mag verslechteren. Om de uitstoot van ammoniak en fijn stof (PM10) te verminderen zijn technische maatregelen ingevoerd voor bestaande en nieuwe bedrijven. Het gaat hierbij onder andere om zogenoemde gecombineerde luchtwassers, die de ventilatielucht met ammoniak en fijn stof uit stallen schoonmaken. Aanzienlijke verlaging ammoniakuitstoot met luchtwassers In gebieden met veel veeteeltbedrijven, zoals het LOG De Rips, draagt de ammoniakemissie uit stallen in belangrijke mate bij aan de lokale ammoniakconcentratie. In De Rips komen voornamelijk varkensbedrijven voor. De luchtwassers blijken de uitstoot van ammoniak zo ver te verminderen dat, ondanks intensievere veeteeltactiviteiten, de luchtkwaliteit niet afneemt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de concentraties ammoniak en fijn stof in de nabijheid van het LOG, en naar de bijdrage van het LOG aan deze concentraties. Hiervoor zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de provincie Noord-Brabant van 2008 tot en met 2011 concentraties van ammoniak en fijn stof rondom het LOG gemeten. Effect luchtwassers op concentratie fijn stof geringer Uit het onderzoek blijkt ook dat de bijdrage van de emissie vanuit het LOG aan de concentratie van fijn stof rondom het LOG geringer is dan die van ammoniak. In tegenstelling tot ammoniak hebben meer bronnen dan alleen de stallen invloed op de concentratie fijn stof. Bovendien is er een substantiƫle achtergrondconcentratie fijn stof. Mede door het gebruik van luchtwassers zijn de huidige grenswaarden voor zowel het jaargemiddelde als het aantal dagen met concentraties hoger dan 50 microgram per kubieke meter voor fijn stof in De Rips niet overschreden. Verwachte ontwikkelingen in het LOG tot 2015 De plannen voor 2015 voor dit gebied geven aan dat de veestapel in het LOG verder wordt uitgebreid. Wat ammoniak betreft zal de luchtkwaliteit hierdoor nauwelijks veranderen, mits de luchtwassers net zo blijven functioneren als tijdens de metingen. Kritischer is de situatie voor fijn stof. De uitbreiding kan ertoe leiden dat zelfs met goed functionerende luchtwassers de grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie kan worden overschreden. Dit is uiteraard mede afhankelijk van hoe de fijnstofemissies buiten het LOG, en daarmee de achtergrondconcentratie, zich ontwikkelen.

Abstract

Animal livestock in the agricultural development region (LOG) De Rips in Noord- Brabant is being expanded at the same time avoiding the deterioration of the air quality. To reduce the emission of ammonia and particulate matter (PM10) technical measures are implemented at existing and new farms. An important measure consists of the application of combined air scrubbers to remove ammonia and particulate matter from the air vented from the stables. Substantial abatement of ammonia emission due to the application of air scrubbers In areas with intensive livestock, such as LOG De Rips with mainly pig farms, the ammonia emission contributes significantly to the local ammonia concentrations. The combined air scrubbers appear to reduce the ammonia emissions to such an extent that the air quality is not getting worse. This is the result of an investigation of the RIVM into the concentrations of ammonia and particulate matter and the contribution from the emissions from the LOG to these. Only moderate impact of air scrubbers on particulate matter concentrations The results show that the contribution of the emissions from the LOG to the particulate matter concentration is less than that of ammonia. Contrary to ammonia numerous sources of particulate matter affect the concentrations and furthermore a substantial PM10 background level exists. At least partially the application of air scrubbers have prevented the annual average as well as the maximum number of days at which the daily average concentration is higher than 50 microgram per cubic meter to be exceeded. Future developments in LOG De Rips until 2015 Foreseen further expansion of the livestock, ammonia concentrations will not change significantly if the air scrubbers are operated in a similar way as was done during the project period. For particulate matter this development is more critical. Further livestock expansion might result that with similar operation of the air scrubbers the limit value for daily average values will be exceeded. Obviously, this depends on the particulate matter emissions from beyond the LOG and how the related background concentration will develop.

Overig

Grootte
655KB