Broad foresight study into screening and early detection

Broad foresight study into screening and early detection

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid biedt de bevolking onderzoeken aan om ziekten vroegtijdig op te sporen, en zo beter te kunnen behandelen. Het gaat om bevolkingsonderzoeken naar verschillende vormen van kanker en de screenings van ongeboren en pasgeboren kinderen op bepaalde ziekten. Allerlei ontwikkelingen hebben invloed op het aanbod van deze onderzoeken in de toekomst: de vergrijzing, economische en technologische ontwikkelingen en maatschappelijke opvattingen. Het is alleen onzeker hoe deze ontwikkelingen zullen verlopen.

De overheid wil inzicht krijgen in de mogelijke ontwikkelingen om beter voorbereid te zijn op de toekomst van screening en vroege opsporing. Het RIVM heeft daarom de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet. Dit kan VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) helpen om een visie te vormen over de toekomst van screening en vroege opsporing en keuzes te maken over mogelijke acties.

Een voorbeeld is het groeiende tekort aan personeel en de druk die dit zal leggen op de uitvoering van bevolkingsonderzoeken naar kanker. Dit betekent dat misschien op een andere manier zal worden bepaald wie een uitnodiging voor een screening krijgt en op welk moment. Nu zijn leeftijd en geslacht daar de basis voor, maar in de toekomst kunnen ook andere kenmerken mee gaan spelen. Zo zouden mensen met een kleine kans op kanker minder vaak gescreend kunnen worden, en blijft het aanbod voor mensen met een hoog risico behouden.

Technologische vernieuwing op het gebied van screening en vroege opsporing gaan snel. Mogelijk kan de techniek helpen om ze in de toekomst in een andere, eenvoudigere vorm aan te bieden. Denk aan een bloedtest voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Maar nieuwe vormen van screening en vroege opsporing roepen ook vragen op over het beheer van persoonlijke gegevens en de rol van de overheid. Bedrijven zullen vaker dan nu gezondheidsonderzoeken aanbieden. De vraag is hoe de overheid zich daartoe gaat verhouden. Bovendien denkt niet iedereen hetzelfde over een wenselijke toekomst voor screening en vroege opsporing. Het RIVM heeft daarom verschillende ideeën uit de samenleving op een rij gezet. Bijvoorbeeld dat iedereen toegang moet krijgen tot de onderzoeken of dat er juist behoefte is aan een aanbod op maat. Het antwoord hangt af van wat mensen het belangrijkst vinden: effectiviteit, toegang voor iedereen, betaalbaarheid of keuzevrijheid.

Abstract

The Dutch government provides several population screening programmes intended for early detection of diseases so that prompt treatment can be provided. These include population screenings for various forms of cancer and screenings for specific diseases in unborn and newborn children. The future provision of these screenings is influenced by various developments, including the ageing population, economic and technological developments and societal views. However, the trajectory of these developments remains uncertain.

The Dutch government seeks to understand these potential developments in order to better prepare for the future of screening and early detection. To that end, RIVM has compiled the major developments that could impact this field. This information can assist the Ministry of Health, Welfare and Sport in formulating a strategy for the future of screening and early detection and making informed decisions about potential actions.

One development for example is the growing labour shortage and the resulting pressure on the execution of cancer population screenings. This may require a reconsideration of who receives invitations for screenings and when. Currently, age and gender serve as the primary criteria, but in the future, other factors may come into play. Individuals with a lower risk of cancer might undergo less frequent screening, while the provision of screening for those at higher risk remains as present.

Technological advancements in screening and early detection are progressing rapidly. These innovations may facilitate their provision of screening programmes in a different, simpler way in the future, such as a blood test for cancer population screenings.

However, new ways of screening and early detection also raise questions about the management of personal data and the role of the government. In the future, private companies will likely have a bigger role in offering health screenings. The question is what the government’s perspective on this matter will be. Moreover, there are different opinions in society regarding the desirable future of screening and early detection. For this reason, RIVM has presented societal perspectives on screening and early detection – ranging from advocating for universal access to screenings to emphasizing a more personalised approach. The answer will ultimately depend on what people value most: effectiveness, universal access, affordability or freedom of choice.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
571 kb