Buyer groups. New approach to sustainable public procurement creates potential for sustainability gains

Buyer groups. New approach to sustainable public procurement creates potential for sustainability gains

Go to abstract

Samenvatting

De rijksoverheid, provincies en gemeenten kopen veel producten en diensten in. Dat kan op een manier die zo min mogelijk effect heeft op klimaatverandering en de circulaire economie stimuleert. Dit wordt ook maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)) genoemd.

In 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) zogeheten buyer groups georganiseerd om MVI te stimuleren. IenW heeft dat gedaan omdat met MVI nog veel meer duurzaamheidswinst is te behalen. In buyer groups bundelen publieke inkopers hun krachten om een gezamenlijke marktvisie en inkoopstrategie te vertalen naar concrete aanbestedingen die het klimaat minder belasten en meer grondstoffen besparen.

In totaal zijn 13 buyer groups in 2020 begonnen voor verschillen productgroepen, zoals bouwmaterialen, bewegwijzering en nieuwbouw. Het RIVM heeft in opdracht van IenW de resultaten verzameld die deze buyer groups tot nu toe voor deze doelen hebben gehaald.

Zes buyer groups hebben kunnen inschatten hoeveel minder broeikasgassen worden uitgestoten door deze manier van aanbesteden: dat is samen net zoveel als de directe uitstoot van 19.000 Nederlandse huishoudens. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door inbouwkeukens zo te ontwikkelen dat ze langer meegaan en herbruikbaar zijn.

Om de mogelijke duurzaamheidwinst van MVI te kunnen berekenen, is informatie over een aanbesteding nodig die niet altijd beschikbaar is. Zo moeten de samenstelling van materialen en de aantallen producten duidelijk zijn. Bij zeven buyer groups was deze informatie er nog niet. Verder blijkt dat het ingewikkelder is om de winst voor een circulaire economie te berekenen dan voor het klimaat. Dit komt vooral doordat er verschillende manieren zijn om de winst voor circulaire economie uit te drukken. Ook is de benodigde aanbestedingsinformatie minder voorhanden dan bij voor het klimaat.

Het RIVM ziet de buyer groups als belangrijke initiatieven omdat publieke inkopers, marktpartijen en andere belanghebbenden de duurzaamheidswinst met MVI kunnen vergroten door samen te werken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het berekenen van de duurzaamheidwinst. Dat geeft namelijk inzicht in hoeverre een MVI-strategie de gestelde duurzaamheidsdoelen invult.

Abstract

Central government and provincial and municipal authorities purchase products and services at scale. This can be done in a way that minimises any impact on climate change whilst promoting a circular economy. This approach is also referred to as sustainable public procurement (SPP).

In 2020, the Ministry of Infrastructure and Water Management set up so-called buyer groups in order to promote SPP, as it offers scope to deliver significant additional sustainability gains. Buyer groups are a way for public procurement officers to join forces and translate a shared market vision and procurement strategy into specific tenders that reduce the impact on the environment and generate greater raw material savings.

A total of 13 buyer groups were launched in 2020 for various product groups, ranging from building materials to road signs and newbuilds. At the request of the Ministry of Infrastructure and Water Management, RIVM has collated the results that these groups have currently achieved in relation to these objectives.

Six buyer groups were able to estimate the greenhouse emissions that this procurement method will save: together as much as the direct emissions of 19,000 Dutch households. One way of delivering these savings is through the development of built-in kitchens that are longer lasting and reusable.

Calculating the potential sustainability gains of SPP requires procurement details that are not always available, such as definitive information on the composition of materials and product quantities. Seven buyer groups did not have this information available yet. Circular economy benefits also proved more difficult to calculate than climaterelated gains, mainly because circular economy benefits can be expressed in a variety of ways. Another difficulty is that the procurement details required for circular benefits are less readily available than climate-related information.

RIVM believes buyer groups are key initiatives, given their potential to increase the sustainability gains of SPP when public procurement officers, market parties and other stakeholders work together. Calculating these sustainability gains is a key part of this because it illustrates the extent to which an SPP strategy achieves set sustainability targets.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
947 kb