Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) in the sewers in Utrecht

Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) in the sewers in Utrecht

Go to abstract

Samenvatting

Bij metingen in het riool van zes woonwijken in Utrecht zijn bijzonder resistente bacteriën CPE (carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae) aangetroffen. Dit betekent dat CPE voorkomen onder de bevolking, en niet alleen bij mensen in zorginstellingen. Rioolwateronderzoek blijkt een efficiënte methode om te kunnen bepalen of deze bacterie onder Nederlanders aanwezig is. Bovendien is deze methode niet belastend omdat mensen niet individueel onderzocht hoeven te worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het RIVM adviseert daarom om zeldzame resistente bacteriën ook in rioolwater te meten. Dan wordt op nationaal niveau duidelijk of en waar ongeveer mensen drager van CPE of van andere bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) zijn. In Nederland worden CPE nog maar af en toe bij mensen vastgesteld. Ze komen vaker voor in andere delen van de wereld, zoals Zuidoost Azië, Zuid-Europa en Noord-Afrika. Mensen die daar op reis zijn geweest, hebben de grootste kans om CPE te hebben. Dit is vooral het geval als ze daar in het ziekenhuis hebben gelegen. Gezonde mensen worden meestal niet ziek van CPE. Kwetsbare mensen, zoals ouderen en ziekenhuispatiënten, kunnen dat wel. Ziekte door CPE is moeilijk te behandelen omdat ze resistent zijn tegen typen antibiotica die als laatste redmiddel worden gebruikt. Deze bacteriën vormen daardoor een bedreiging voor de volksgezondheid. Het is dan ook belangrijk dat deze resistente bacteriën zich niet verder verspreiden onder mensen, dieren en in het milieu. Er bestaan verschillende typen van CPE. In afvalwater van woonwijken kwamen in dit onderzoek soms andere typen CPE voor dan in de onderzochte zorginstellingen. Door te vergelijken welke typen op verschillende plekken in het riool voorkomen, kan worden achterhaald hoe CPE zich onder mensen verspreiden. Deze informatie helpt om te voorkomen dat meer infecties optreden en de bacterie zich verspreidt. Voor dit onderzoek heeft het RIVM rioolwater onderzocht op negen plekken in de stad Utrecht: in zes woonwijken en bij een ziekenhuis, verpleeghuis en asielzoekerscentrum. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht zuivert elke dag het afvalwater uit deze wijken en instellingen. Naast de 9 meetpunten zijn metingen uitgevoerd in het verzamelde rioolwater van de hele binnenstad van Utrecht dat bij de RWZI binnenkomt. Dit was nodig om te kijken of de 9 meetpunten representatief waren voor de hele stad.

Abstract

Measurements carried out in sewage water from six residential neighbourhoods in Utrecht revealed the presence of particularly resistant CPE bacteria (carbapenemase-producing Enterobacteriaceae). This means that CPE are present in the general population, and not restricted to people in health care facilities. The analysis of sewage water has proven to be an efficient method for determining whether these bacteria are present in the general population. Also, this method is non-invasive, as people do not have to be individually examined. RIVM therefore recommends measurements in sewage water, as this makes it clear at a national level whether and where people are present who are carriers of CPE or other particularly resistant microorganisms (multi-drug-resistant organisms).

In the Netherlands, CPE are found to be present in human beings only infrequently. They are more common in other parts of the world, such as South East Asia, Southern Europe, and North Africa. People who have travelled to such countries, particularly if they have stayed in a local hospital, are more likely to be carrying CPE.

Although healthy people do not generally fall ill as a result of CPE, vulnerable persons such as the elderly and hospital patients can become sick. Diseases caused by CPE are difficult to treat because they are resistant to antibiotics that are used as last resort treatments. As a result, these resistant bacteria pose a threat to public health and it is therefore important that they do not spread any further among people, animals and in the environment.

There are various types of CPE. Different types of CPE were found in sewage from residential neighbourhoods compared to health care institutions . By comparing the CPE types found at different places in the sewer system, it is possible to determine how CPE spread within the population and how this can be prevented.

For the purposes of this study, sewage water from nine different locations in the city of Utrecht was analysed: in six residential neighbourhoods, a hospital, a nursing home, and an asylum seekers centre. The sewage treatment facility in Utrecht treats the wastewater from these neighbourhoods and institutions on a daily basis. In addition to the nine measuring points in the sewer system, RIVM also analysed the sewage water collected from the entire city centre of Utrecht that flows into the sewage treatment facility. This was done to check whether the measuring points chosen were representative for the entire city.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3151 kb