Toxische druk van chemische verontreinigingen in kwetsbare gebieden. Aanpak en handreiking voor een beoordeling

Toxische druk van chemische verontreinigingen in kwetsbare gebieden. Aanpak en handreiking voor een beoordeling

Go to abstract

Samenvatting

Bij de productie en het gebruik van chemische stoffen kunnen chemische stoffen vrijkomen. Wanneer deze stoffen bijvoorbeeld in water of de bodem terechtkomen, kan dat het milieu belasten. Hoe meer stoffen er in het milieu komen, hoe groter de zogeheten toxische druk. Dit kan schadelijk zijn voor planten, dieren en ecosystemen in kwetsbare gebieden, zoals natuurgebieden.

De laatste jaren is er in de samenleving steeds meer bezorgdheid over mengsels van chemische stoffen in het milieu, zoals van stoffen die de industrie, de landbouw of elk huishouden uitstoot. Maar er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten daarvan op kwetsbare gebieden.

Het RIVM heeft nu een eerste opzet gemaakt van een aanpak om te kunnen bepalen wat de aanwezigheid van deze stoffen betekent voor deze gebieden. In een handreiking is beschreven hoe die aanpak stapsgewijs kan worden ingezet. De aanpak is geschikt om de toxische druk te bepalen in bodem en oppervlaktewater. In het rapport is voor beide een situatie uit de praktijk uitgewerkt.

De aanpak voegt drie bestaande methoden samen (chemische analyses, effecten van mengsels op planten en dieren, en ecologisch veldonderzoek) en is wetenschappelijk onderbouwd. Verder is er rekening gehouden met de praktische uitvoerbaarheid.

Het RIVM beveelt aan te toetsen hoe goed de aanpak en handreiking in de praktijk werken en ze daarna verder uit te werken. Bijvoorbeeld ook om de toxische druk te bepalen in grondwater en organismen.

Abstract

The production and use of chemicals can lead to the release of toxic compounds. If these end up in water or soil, they can harm the environment. The more chemicals enter the environment, the greater the so-called toxic pressure. This can harm plants, animals and ecosystems in vulnerable areas, such as nature reserves.

In recent years, there has been growing concern in society about mixtures of chemicals in the environment, such as those emitted by industry, agriculture and households. However, relatively little research has been done on their effects on vulnerable areas.

RIVM has developed a framework to assess what the presence of these chemicals means for these areas. A guideline describes the approach step by step. The approach is suitable for determining toxic pressure in soil and surface water. For both, case studies were conducted to improve and illustrate the approach.

The approach merges three existing methods (chemical analyses, effects of mixtures on plants and animals, and ecological field work) from scientific literature. Practicality has also been considered.

RIVM recommends testing how well the approach and guideline work in practice and to develop them further, for example to determine toxic pressure in groundwater and organisms as well.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4292 kb