Go to abstract

Samenvatting

Het kabinet heeft een verbod aangekondigd op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals stoepen en wegen. Een uitzondering is voorgesteld voor bestrijdingsmiddelen die zogeheten laag-risicostoffen bevatten. Het RIVM is gevraagd uit te werken wanneer stoffen in Nederland voor deze uitzondering in aanmerking komen. De criteria daarvoor zijn namelijk op Europees niveau nog niet goed uitgewerkt. Uit de verkenning blijkt dat het risico's met zich meebrengt om, vooruitlopend op Europa, criteria voor Nederland te stellen.

Een van de risico's is dat stoffen onterecht als een laag-risicostof worden aangemerkt en op termijn alsnog moeten worden verboden. Een ander risico is dat enkele toegestane stoffen dan grootschalig worden gebruikt en zo alsnog schadelijke effecten veroorzaken voor mens en milieu. Het verleden heeft aangetoond dat grootschalig gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen daadwerkelijk tot problemen kan leiden.

Het verbod is bedoeld om de volksgezondheid en het oppervlaktewater te beschermen. De Europese Commissie bepaalt welke stoffen als laagrisicostoffen gelden. Omdat de Europese eisen voor zulke laagrisicostoffen nog niet zijn ingevuld, heeft de Tweede Kamer de regering gevraagd te onderzoeken of het haalbaar is om voor Nederland eisen op te stellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM opdracht gegeven dit te onderzoeken.

Abstract

The Dutch government announced a ban on the use of herbicides on pavements. Exceptions are foreseen for low-risk substances. RIVM was asked to explore the conditions under which substances could be candidates for such an exceptions, because the criteria for low-risk sustances have not yet been fully worked out on a European level. The present investigation shows that anticipating European decisions on this subject may incur risks.

It may happen that compounds that are designated as low-risk substance have to be withdrawn later on. Furthermore, few authorised substances may be used on a large scale and in this way still cause adverse effects on man and environment. Examples from the recent past show that large scale use of herbicides on pavements caused problems regarding water quality.

The ban is meant to protect human health and surface water quality. The European Commission will decide which compounds are to be considered as low-risk substances. Because the European criteria for low-risk substances have not been clarified yet, the Dutch parliament accepted a resolution asking the government to investigate the options for setting national criteria. The ministry of Infrastucture and the Environment assigned this task to RIVM.

Overig

Grootte
507KB