Numerical report on the Mental Health Monitor 2023. First nationwide overview

Numerical report on the Mental Health Monitor 2023. First nationwide overview

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM en het Trimbos-instituut hebben voor het eerst een overzicht gemaakt van cijfers die bekend zijn over de mentale gezondheid in Nederland. De cijfers worden zonder toelichting of conclusies gegeven. Er wordt nog onderzoek gedaan naar factoren die samenhangen met mentale gezondheid en wat dat betekent voor beleid. De resultaten daarvan worden in 2025 bekend.

De cijfers zijn onderverdeeld in drie thema’s: het mentale welbevinden, mentale problemen en psychische aandoeningen. De informatie gaat over de Nederlandse bevolking in zijn geheel en over verschillende (leeftijds)groepen, studenten en werkenden.

Het overzicht laat zien welke cijfers beschikbaar zijn voor achttien graadmeters (indicatoren) waarmee de drie thema’s over mentale gezondheid in beeld wordt gebracht. Voorbeelden zijn hoe veerkrachtig mensen zich voelen, of ze eenzaam zijn, het aantal mensen met burn-outklachten en een angststoornis. Tegelijkertijd maakt het overzicht duidelijk welke informatie ontbreekt.

Dit is het eerste onderdeel van de Monitor mentale gezondheid en is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit ministerie gaat de informatie gebruiken voor de landelijke aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal’ om de mentale gezondheid in Nederland te verbeteren. De monitor loopt tot 2025 en laat zien hoe de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking zich ontwikkelt.

In 2024 worden de actuele cijfers over de indicatoren voor heel Nederland online gepubliceerd. Deze informatie wordt ingedeeld naar leeftijd, geslacht, en sociaaleconomische positie. Als dat kan, worden de cijfers per regio of gemeente gegeven.

Abstract

For the first time, RIVM and the Trimbos Institute have compiled a numerical report with known figures about the mental health of the Dutch population. The figures are presented without comment or conclusions. Figures describing causes and consequences of mental health and their implications for policy are due in 2025.

The figures have been divided into three themes: mental well-being, mental health issues and psychiatric conditions. The information is segmented for the Dutch population as a whole and for various subgroups (including age groups), students and the working population.

The report shows which figures are available for 18 criteria (indicators) related to the three mental health themes. Examples of these indicators are how resilient people feel, whether they are lonely, how many people have burnout symptoms and how many people have an anxiety disorder. At the same time, the report makes clear which information is missing.

This is the first component of the Mental Health Monitor, commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. The Ministry will use this information as input for the national strategy to improve mental health in the Netherlands, titled ‘Mental health: for us all’. The Monitor will run into 2025 and show trends in the mental health of the Dutch population.

In 2024, up-to-date figures about the indicators for the Dutch population as a whole will be published online, segmented by age, gender and socio-economic position. If feasible, the figures will also be segmented per region or municipality.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos Instituut

Overig

Grootte
621 kb