Go to abstract

Samenvatting

De bouwwereld wil samen met de overheid een visie ontwikkelen hoe materialen hoogwaardig kunnen worden gebruikt en hergebruikt in een circulaire economie. Het is daarbij belangrijk dat die visie overheidsbreed wordt gedragen en voor een langere periode geldt. Een andere behoefte is om sloop en hergebruik van materialen en bouwonderdelen van te voren mee te financieren, zoals dat bij auto's en koelkasten ook gebeurt. Daarmee wordt het aantrekkelijk om materialen optimaal her te gebruiken. Hiervoor is het belangrijk om bij ontwerp en hergebruik te bedenken hoe onderdelen van een gebouw voor meerdere cycli gebruikt kunnen worden. Dit blijkt uit een beleidsverkenning die het RIVM en Rijkswaterstaat voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben gemaakt, in samenwerking met stakeholders in de bouw. In Nederland wordt bouw- en sloopafval op grote schaal gerecycled tot funderingsmateriaal voor wegen, nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Gebouwen worden echter nog nauwelijks gemaakt met gerecyclede producten. Daar kan verandering in komen omdat de markt voor funderingsmaterialen langzaam verzadigd raakt en zo een stimulans ontstaat om materiaal op andere manieren te hergebruiken. De uitdaging is om gebouwen te ontwerpen waarin alle materialen hoogwaardig kunnen worden hergebruikt. De lange levensduur van bouwconstructies - 50 tot 100 jaar - maakt het echter lastig om te bepalen hoe over enkele decennia met materiaal wordt omgegaan. Via innovatieve projecten, die als doel hebben om te leren van opgedane ervaringen, kunnen nieuwe ontwerp- en beoordelingsmethoden worden uitgeprobeerd. Daarnaast willen stakeholders graag beschikken over een duidelijke methode om te beoordelen wat de 'milieuprestatie' van een gebouw is bij meerdere levenscycli. In Nederland wordt de milieuprestatie van een gebouw over één cyclus al standaard gemeten. De circulaire economie ontstaat als relevante bedrijven en organisaties in de bouw met elkaar samenwerken. De overheid is hieraan als opdrachtgever in de bouw vanzelfsprekend deelnemer en kan daarom gericht helpen om de samenwerking te versnellen en eventuele knelpunten in de wetgeving weg te nemen.

Abstract

The construction sector wishes, together with the government, to develop a vision on the high-quality use and reuse of materials in a circular economy. It is important that this vision receives wide government support and applies for an extended period of time. There is also the need to pre-finance the demolition of structures and the reuse of materials and construction elements, as is already the case for cars and refrigerators. This will make it attractive to optimally reuse materials. Therefore, it is important to consider during the design and reuse how elements of a building can be reused in multiple cycles.

This was shown by an exploratory project carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and Rijkswaterstaat for the Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM), together with stakeholders in the construction sector. In the Netherlands, a large proportion of all construction and demolition waste is recycled into foundation material for roads, new residential areas and industrial estates. However, buildings are hardly ever made from recycled products. This could change, because the market for foundation materials is slowly becoming saturated, which could be an incentive to reuse materials in other ways.

The challenge is to design buildings in such a way that all of the materials in them are suitable for high-quality reuse. However, the long life of building structures - 50 to 100 years - makes it difficult to determine how the materials will be dealt with in several decades' time. Experience of new design and assessment methods can be gained through innovative learning projects. In addition, stakeholders want to have a clear method to assess the 'environmental performance' of a building over multiple life cycles. In the Netherlands, the environmental performance of a building is already measured as standard over a single cycle.

The circular economy arises if relevant companies and organisations in the construction sector work together. The government is, as a commissioning party, of course a participant and can therefore provide targeted help to speed up this process and remove any legislative bottlenecks.

Overig

Grootte
905KB