Consequences study of probit functions : The impact of changes in outcomes of risk calculations

Consequences study of probit functions : The impact of changes in outcomes of risk calculations

Go to abstract

Samenvatting

Activiteiten van bedrijven die werken met giftige stoffen, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Dit geldt ook voor de buisleidingen waardoor deze stoffen worden vervoerd. In een specifiek gebied om deze bedrijven en buisleidingen heen mogen daarom geen gebouwen zoals woningen en scholen worden gebouwd. Hoe groter het risico, hoe groter dat gebied is. Om de omvang van deze gebieden te kunnen bepalen, wordt berekend hoe groot de kans is dat iemand zou kunnen overlijden bij een incident waarbij deze persoon aan een giftige stof blootstaat. Dit risico wordt berekend met zogeheten probitrelaties, die de overheid voorschrijft. De methode waarmee deze probitrelaties worden bepaald, is in 2015 grondig herzien. Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een giftige stof, de duur van de blootstelling en de kans dat een mens eraan overlijdt. De nieuwe probitrelaties zijn beter te controleren en nauwkeuriger. Inmiddels zijn voor veertig giftige stoffen nieuwe probitrelaties bepaald. Het RIVM heeft voor 62 bedrijven in Nederland onderzocht wat de consequenties zijn van de nieuwe probitrelaties. Het gaat om bedrijven die giftige stoffen produceren, opslaan, gebruiken of vervoeren. Bij de meerderheid van de onderzochte bedrijven wordt het gebied waarvoor bouwbeperkingen gelden, groter. Naar verwachting ontstaan in dertien van de 62 onderzochte situaties knelpunten. In de meeste van deze gevallen betekent dit dat er bestaande woningen komen te liggen in het gebied waarvoor bouwbeperkingen gelden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluit hoe en wanneer ze de nieuwe probitrelaties in regelgeving invoeren. Dit onderzoek dient daarvoor als input.

Abstract

Activities of companies that work with toxic substances can form a risk for their surroundings. This also applies to the pipelines in which these substances are transported. Buildings such as houses and schools may therefore not be built in specific areas around these companies and pipelines. The greater the risk, the larger these areas are.

The size of such areas can be determined by calculating the probability of dying if exposed to a toxic substance released in the event of an incident. This risk is calculated using what are known as 'probit functions', which are prescribed by the government. The method used to determine probit functions was completely revised in 2015.

A probit function indicates the link between the concentration of a toxic substance, the duration of the exposure and the probability that a person can die as a result. The new probit functions are easier to monitor and more accurate. New probit functions have now been determined for forty toxic substances.

RIVM has investigated the consequences of the new probit functions for 62 companies in the Netherlands. The companies concerned produce, store, use or transport toxic substances. For the majority of the companies investigated, the areas now subject to building restrictions become larger than in the past. This is expected to create bottlenecks in thirteen of the 62 situations investigated. In most of these cases, this means that existing houses will be located in the area subject to building restrictions.

The Ministry of Infrastructure and Water Management decides how and when to introduce the new probit functions into regulation. This research serves as input for this.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
801 kb