Counterchecks on determinations of radioactivity in NRG's waste water and ventilation air. : Period 2018

Counterchecks on determinations of radioactivity in NRG's waste water and ventilation air. : Period 2018

Go to abstract

Samenvatting

Het nucleair bedrijf NRG te Petten meet hoeveel radioactiviteit het in het eigen afvalwater en ventilatielucht loost. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert RIVM of de analyses die NRG zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door NRG genomen. Net als in voorgaande jaren komen de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2018 goed overeen. De totaal-alfa resultaten stemmen redelijk overeen. De verdeling van de alfa-activiteit in het afvalwatermonster is hoogstwaarschijnlijk niet altijd homogeen. De overeenstemming in de totaal-bèta resultaten is deels redelijk en deels matig, en kan aanzienlijk worden verbeterd. Dit resultaat wordt verklaard door de verschillen in de meetmethoden van NRG en het RIVM. De overeenstemming in de 3H resultaten in afvalwater is redelijk. De ventilatieluchtresultaten geven geen reden voor discussie. Er is in een aantal monsters door RIVM een zeer lage activiteitsconcentratie aan 131I, 133Xe en 191Os aangetroffen. Deze waarden vallen ruim onder de detectiegrens van NRG. RIVM en NRG hebben beiden geen totaal-alfa activiteit in ventilatielucht aangetroffen. De meetwaarden voor totaal-bèta in ventilatielucht liggen in de range van wat er in buitenlucht aangetroffen wordt en hebben waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. Het RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The nuclear service provider NRG in Petten measures how much radioactivity it discharges into its waste water and ventilation air. The RIVM checks these measurements eight times a year. These 'counterchecks' are carried out to ensure that the analyses performed by NRG itself are reliable. NRG takes the samples to be analysed at intervals throughout the year.

Just as in previous years, the gamma analyses carried out on the waste water in the counterchecks in 2018 corresponded well with NRG's own analyses. The total alpha results agreed reasonably well. It is highly unlikely that the distribution of the alpha activity in a specific waste water sample is always homogeneous. Some of the total beta results agreed reasonably and some moderately, which means that they could be substantially better. This is explained by the differences between the measuring methods used by NRG and RIVM. The agreement in the 3H (tritium) results in the waste water samples was reasonable.

The differences between the results for the ventilation air samples were negligible. RIVM detected an extremely low activity concentration of 131I, 133Xe and 191Os in a number of samples. These values were well below NRG's detection thresholds. Neither RIVM nor NRG found any total alpha activity in the ventilation air samples. The measurements for total beta activity in the ventilation air samples were within the range of what is found in the outside air and were probably of a natural origin.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
747 kb