CSOIL 2020: blootstellingsmodel voor gezondheidsrisico's door bodemvervuiling. Technische beschrijving

CSOIL 2020: blootstellingsmodel voor gezondheidsrisico's door bodemvervuiling. Technische beschrijving

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de update van het blootstellingsmodel CSOIL 2020. Met dit rekenmodel wordt berekend in welke mate mensen gedurende hun hele leven blootstaan aan bodemvervuiling. Dat kan bijvoorbeeld door groente en fruit uit eigen tuin te eten of gronddeeltjes in te slikken als ze in de tuin werken. Het RIVM heeft dit model, dat in 1995 is ontwikkeld en in 2000 is herzien, nu geactualiseerd. De overheid gebruikt het CSOIL-model om de normen voor de kwaliteit van de bodem te bepalen. Door de update sluit CSOIL 2020 aan op nieuwe ICTbesturingssystemen en wetenschappelijke kennis. Ook kan het model hierdoor aansluiten op de nieuwste versie van de Risicotoolbox Bodem, die de blootstellingsberekeningen van CSOIL gebruikt. Met deze toolbox kan worden bepaald of de grond veilig mag worden (her-)gebruikt. De toolbox wordt op dit moment uitgebreid met andere tools zodat hij voor de Omgevingswet kan worden ingezet. Deze wet treedt, naar verwachting, op 1 januari 2022 in werking. Contact met stoffen uit een vervuilde bodem kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Om te weten hoe groot het risico op gezondheidseffecten is, is informatie nodig over de mate waarin mensen blootstaan aan een stof. Voor de blootstelling kijkt CSOIL 2020 welke functie een bodem op een locatie heeft, zoals wonen of natuur, en naar de eigenschappen van een vervuilende stof. Het samenspel van de functie van een bodem, de stofeigenschappen en de lokale situatie zoals de diepte van de vervuiling bepaalt de blootstelling. Een voorbeeld van een stofeigenschap is hoe makkelijk een stof oplost in water.

Abstract

This report describes the CSOIL 2020 model, which calculates human exposure to soil contaminants throughout the entire human lifetime. Exposure can occur through, for example, consuming home grown vegetables and inhalation of soil particles during gardening. CSOIL 2020 is the most recent version of the CSOIL model, which was developed in 1995 and revised in 2000. The Government of The Netherlands uses the results of this model to determine soil quality standards.

CSOIL 2020 was updated to incorporate recent scientific knowledge and allow functionality under newer IT operating systems. Additionally, the exposure results from CSOIL can now be used in the newest version of the risk toolbox for soil (in Dutch: Risicotoolbox Bodem). The toolbox is used to determine whether soil can safely be (re-)used. New modules are currently under development to allow the toolbox to be used in the Environment and Planning act, which will enter into force on the first of January 2022.

Contact with contaminants in soil can be damaging to human health. Information on the extent of human exposure is required to determine the risk to health. CSOIL determines the exposure on the basis of the type of soil use on a location, like 'Residential with garden', the properties of the contaminant, such as solubility, and the local situation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1928 kb