Study into PAH and metals in dust deposited in the IJmond region

Study into PAH and metals in dust deposited in the IJmond region

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft voor de tweede keer uitgebreid onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. Dit stof veroorzaakt overlast in de buurt van het Tata Steel terrein en roept bij bewoners vragen op of het gezond is.

De resultaten bevestigen de bevindingen van onderzoek van het RIVM uit 2020 dat in de IJmond grotere hoeveelheden PAK en metalen in neergedaald stof worden aangetroffen dan elders in Nederland. Wel is per dorp het beeld iets anders dan in 2020. In Wijk aan Zee, waar in het vorige onderzoek veel PAK en metalen werden gevonden, waren de hoeveelheden nu lager. Dat kwam onder andere doordat er in het voorjaar van 2022 meer zuidwestenwind was dan normaal. Hierdoor was de hoeveelheid in Beverwijk nu juist hoger. In de andere dorpen wisselde het beeld: op sommige plekken zijn minder PAK en metalen gevonden, op andere juist weer meer. Alleen de hoeveelheid ijzer is in het hele IJmond-gebied lager dan in 2020. Dit zou erop kunnen wijzen dat Tata Steel minder ijzer in grof stof heeft uitgestoten.

Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd in het voorjaar van 2022 in verschillende dorpen rond het terrein van Tata Steel. Daarnaast hebben we monsters genomen op achtergrondlocaties. In deze gebieden zijn er niet zoveel grote bronnen die stof uitstoten, zoals zware industrie, grote verkeerswegen en scheepvaart. De metingen zijn vergeleken met metingen die in het najaar van 2020 op dezelfde plekken zijn uitgevoerd.

Het is nog niet duidelijk of de maatregelen die Tata Steel heeft aangekondigd om minder stof uit te stoten, effect hebben in de omgeving. Om te kunnen zien of de hoeveelheid neergedaald stof met PAK en metalen in de IJmond verandert, is het nodig om langere tijd metingen te doen. Het RIVM adviseert daarom de metingen de komende jaren te blijven doen.

Abstract

For the second time, RIVM has conducted an extensive study into the amount of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and metals in dust particles deposited in the vicinity of Tata Steel. These dust particles have been causing annoyance in the vicinity of the steel works and has raised health concerns among local residents.

The results confirm the findings of the RIVM study conducted in 2020. Larger amounts of PAH and metals are present the coarse dust particles that has deposited settling in the IJmond region than in areas in the Netherlands without major sources of dust (background locations).
However, the overall picture per town is slightly different than in 2020. The amounts detected in Wijk aan Zee, where the previous study found large amounts of PAH and metals, were lower on this occasion. This was partly due to the fact that there was more south-westerly wind than usual in the spring of 2022. As a result, the amounts recorded in Beverwijk were higher on this occasion. Amounts varied in other towns, with fewer PAH and metals detected in certain locations and larger amounts being detected in others. Only the amount of iron detected was lower across the entire IJmond region compared to 2020, which could indicate that Tata Steel has emitted less iron in coarse dust.

RIVM has conducted this study in the spring of 2022 around various towns in the vicinity of Tata Steel. In addition, samples were taken at background locations. These areas do not contain many major sources that emit dust, such as heavy industry, major motorways and shipping. The measurements were compared with measurements carried out at the same locations in the autumn of 2020.

It is as yet unclear as to whether the measures announced by Tata Steel aimed at reducing dust emissions do have any effect on the environment. In order to determine whether the amount of deposited dust containing PAH and metals in the IJmond region will change, measurements over a longer period of time are required. RIVM therefore recommends to continue these measurements in the years to come.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
7759 kb