Disinfection methods in healthcare. Developments since the coronavirus pandemic (March 2020)

Disinfection methods in healthcare. Developments since the coronavirus pandemic (March 2020)

Go to abstract

Samenvatting

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer Nederlandse zorginstellingen desinfectiemiddelen voor handen gaan aanbieden aan bezoekers en bewoners of patiënten dan in de jaren ervoor. Regelmatig ontbreekt een gebruiksaanwijzing bij deze producten. Het is belangrijk dat desinfectiemiddelen goed worden gebruikt omdat het product bij verkeerd gebruik, bijvoorbeeld door een te korte inwerktijd, minder goed kan werken. Dat vergroot de kans dat infectieziekten zich verspreiden.

Dit en meer blijkt uit de antwoorden op een vragenlijst onder zorginstellingen naar het gebruik van desinfectiemethoden in Nederland sinds maart 2020. Ook blijkt dat meer zorginstellingen oppervlakken zijn gaan desinfecteren, zoals tafels. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorginstellingen voor ouderen of gehandicapten, huisartsenpraktijken en de thuiszorg. In ziekenhuizen gebeurde dit bijna altijd al. De pandemie heeft in zorginstellingen minder invloed gehad op de mate waarin en de manier waarop ruimtes, lucht en medische instrumenten worden gedesinfecteerd. Dat geldt ook voor het desinfecteren van personen, vervoersmiddelen of goederen met behulp van een ‘desinfectietunnel’.

Uit de antwoorden komen ook enkele signalen naar voren. Zo blijkt dat zorginstellingen behoefte hebben aan nieuwe richtlijnen voor desinfectie. Daarbij willen zij aandacht voor desinfecteren met uv ultraviolet (ultraviolet)-straling, omdat de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijnen (Werkgroep Infectie Preventie) daar geen informatie over geven. Daarnaast hebben zorginstellingen behoefte aan meer toegelaten desinfectiemiddelen die tegen verschillende typen virussen werken. Verder zijn er zorgen dat het toegenomen gebruik van desinfectiemiddelen sinds de coronapandemie schadelijk kan zijn voor de gezondheid van zorgmedewerkers. Ook zijn sommige instellingen bezorgd dat micro-organismen door het toegenomen gebruik resistent zouden kunnen worden tegen de middelen.

Aan een aantal van de genoemde signalen wordt gewerkt, zoals nieuwe richtlijnen. Het RIVM raadt het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan deze ontwikkelingen te volgen en ook de andere signalen aandacht te geven. Het RIVM raadt zorginstellingen aan informatie te geven hoe desinfectiemiddelen juist en dus veilig kunnen worden gebruikt. Het RIVM beveelt de verantwoordelijke ministeries ook aan in kaart te brengen hoe desinfectiemiddelen worden gebruikt in andere situaties dan in de zorg. Zo komt mogelijk onveilig of onjuist gebruik van desinfectiemiddelen in beeld.

Abstract

Since the outbreak of the coronavirus, more Dutch healthcare institutions have started offering hand disinfectants to visitors and residents or patients than in previous years. Regularly, directions for use are absent on the labels of these products. It is important to use disinfectants as instructed because incorrect usage, such as shortening the required contact time, reduces the effectiveness of the disinfectant. This increases the risk of infectious diseases spreading.

This and more results from a questionnaire among healthcare institutions about the use of disinfection methods in the Netherlands since March 2020. The results also show that more healthcare institutions have started disinfecting surfaces since March 2020, such as tables. This is the case, for example, for healthcare institutions for the elderly or disabled, general practices and home care. In most hospitals, surface disinfection was already standard practice before the start of the pandemic. The pandemic has had less of an impact on the extent to which and the way in which rooms, air and medical instruments are disinfected in healthcare institutions. This also applies to using a ‘disinfection tunnel’ for the disinfection of persons, means of transport or goods.

The answers also bring forward some points for attention. For example, healthcare institutions are calling for new disinfection guidelines. According to some respondents, attention should be paid to disinfection with UV radiation, because the current guidelines of the Working Party on Infection Prevention (WIP) do not provide any information about this. Additionally, healthcare institutions are calling for more authorised disinfectants that target different types of viruses. Furthermore, there are concerns that the increased use of disinfectants since the coronavirus pandemic may be harmful to the health of healthcare workers. Lastly, some institutions are concerned that micro-organisms could become resistant to the products due to increased use.

A number of the aforementioned points for attention are in the process of being addressed, such as through the introduction of new guidelines. RIVM advises the Ministry of Health, Welfare and Sport to monitor these developments and pay attention to the other points for attention as well. In addition, RIVM advises healthcare institutions to provide information on how to use disinfectants correctly and therefore safely. RIVM also recommends that the responsible ministries map out how disinfectants are used in other sectors than healthcare. This may help identify possibly unsafe or incorrect use of disinfectants.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1210 kb