Go to abstract

Samenvatting

Ondanks bestaande wet- en regelgeving om de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkvloer te beperken, doen zich nog altijd nieuwe risico's voor. Het RIVM pleit er daarom voor een systeem te ontwikkelen dat dergelijke risico's snel oppikt, zodat kan worden voorkomen dat meer mensen ziek worden. Inmiddels zijn daartoe enkele stappen genomen. Bij zo'n systeem is internationale samenwerking van belang om ervoor te zorgen dat de juiste methoden worden ontwikkeld om nieuwe risico's op te sporen, de communicatie over nieuwe risico's goed verloopt, en zo snel mogelijk nationale of internationaal maatregelen kunnen worden getroffen. Dit blijkt uit een studie van het RIVM, waarvoor professionals uit het veld zijn ge├»nterviewd. De studie bevat ook een overzicht van nieuwe risico's die hebben geleid tot gezondheidsproblemen. Zo is het gebruik van de smaakstof boteraroma (di-acetyl) voor mensen die in bedrijven werken waar popcorn werd gemaakt, gereguleerd omdat het na inademing een zeer ernstige luchtwegaandoening kan veroorzaken. Desondanks blijkt deze smaakstof ook in andere branches, zoals de koffieverwerkende industrie, nog steeds te worden gebruikt. Oorzaken Er blijkt relatief weinig bekend te zijn over de schadelijke effecten van stoffen op de werkvloer. Dat komt onder andere doordat de risicobeoordeling van de meeste stoffen wordt gebaseerd op tests waarbij de stof wordt ingeslikt. Voor werkers daarentegen is het contact met een stof via de luchtwegen (inademen) of huid juist relevant. Daarnaast ontbreekt het veel bedrijfsartsen aan specifieke kennis over arbeidsgerelateerde gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Ook communiceert de Nederlandse reguliere gezondheidszorg zelden met de bedrijfsgezondheidszorg over mogelijke verbanden tussen aandoeningen en de werkomgeving. Met als gevolg dat nieuwe gezondheidseffecten op de werkvloer in Nederland bijna niet, of te laat, worden opgepikt. Dit is mede te wijten aan het Nederlandse financieringsstelsel, waarbij verzekeraars niet worden geprikkeld om te achterhalen wat de oorzaak is van een ziekte. In enkele Europese landen is deze prikkel er wel en worden nieuwe cases gerapporteerd en in databases verwerkt. Vervolgacties Als aanzet tot het gewenste systeem is sinds juli 2013 het online loket SIGNAAL beschikbaar (https://www.signaal.info/), waar bedrijfsartsen een mogelijk nieuw arbeidsgerelateerd risico kunnen melden. Het streven is om vandaaruit het risico te laten evalueren door een nog op te richten Nederlandse expertgroep van bedrijfsartsen, toxicologen, arbeidshygi├źnisten en dergelijke. Daarna kan het worden ingebracht bij Modernet, een internationaal netwerk van professionals die nieuwe risico's onderzoeken en kennis met elkaar delen en daarmee eventuele maatregelen voeden. Nederland is een van de initiatiefnemers van Modernet, dat al enkele jaren bestaat.

Abstract

Despite existing laws and regulations in place to limit the risks of dangerous substances at work, new risks continue to emerge. RIVM is advocating the development of a system to identify such risks at an early stage in order to prevent more people from falling ill. Several steps have already been taken. International cooperation is important in such a system to guarantee the development of proper methods to detect new risks, to coordinate communication about new risks and to take national or international measures as soon as possible.

This was the conclusion of a study conducted by RIVM for which experts in this field were interviewed. The study includes an overview of new risks that are causing health problems. The use of the artificial butter flavouring (diacetyl) by people working in the popcorn production industry has been regulated, for example, because it can cause severe respiratory problems when it is inhaled. Diacetyl is nonetheless still used in other food sectors such as the coffee processing industry.

Causes
Relatively little seems to be known about the harmful effects of substances in the workplace. This is due to the fact that the risk assessment of most substances is based on tests in which the substance is swallowed. Workers, however, are mainly exposed to substances via the airways (inhalation) or the skin.

Added to this is the fact that many occupational physicians lack specific knowledge about the adverse work-related health effects caused by dangerous substances. Another reality is the lack of communication between the Dutch health care sector and company health services concerning possible connections between health disorders and the work environment. As a consequence, new adverse work-related effects on human health are seldom detected or are detected too late in the Netherlands. This is in some part also due to the Dutch financing system, in which there is no incentive for insurers to study the cause of an illness. Several European countries do have such incentives and new cases are reported and processed in a database.

Follow-up measures
The availability of the online contact point SIGNAAL (https://www.signaal.info/) is a move towards establishing the desired system. At the website, occupational physicians can report a possible new work-related risk. The aim is to have the risk evaluated by a group of Dutch experts consisting of occupational physicians, toxicologists, occupational hygienists and others. This group of experts still has to be founded. The next step is to communicate the evaluation to Modernet, an international network of professionals that study new risks and share knowledge with each other, with the aim of introducing measures to reduce the risk. The Netherlands was one of the initiators of Modernet. The network has existed for several years.

Overig

Grootte
543KB