Telediagnostics : parameters and barriers

Telediagnostics : parameters and barriers

Go to abstract

Samenvatting

Internet maakt het mogelijk dat medische gegevens worden uitgewisseld. Bij telediagnostiek wordt op afstand een diagnose gesteld. Degene die dat doet, ziet de patiënt niet en moet er dus op kunnen vertrouwen dat de toegestuurde gegevens goed zijn. Het RIVM heeft in een verkennend onderzoek de voor- en nadelen van het gebruik van telediagnostiek in de gezondheidszorg in Nederland in kaart gebracht. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan telediagnostiek in de dermatologie en radiologie, twee vakgebieden waarin het veel wordt gebruikt. Telediagnostiek wordt vooral gebruikt voor overleg tussen zorgprofessionals, zoals de huisarts en medisch specialist of tussen radiologen onderling. Een andere vorm is dat de patiënt medische gegevens verzamelt, zoals de bloeddruk of de bloedsuikerwaarde, waarmee een zorgverlener vanaf een andere plek een diagnose stelt. Een belangrijk voordeel van telediagnostiek is tijdsbesparing, zowel voor de arts als voor de patiënt. De patiënt hoeft niet naar de behandelend arts te reizen en de arts kan op een willekeurig moment een vraag aan een collega stellen. Ook is het vaak zo geregeld dat een medisch specialist zonder wachttijd kan worden geraadpleegd. Door telediagnostiek wisselen artsen hun kennis meer uit en wordt het leven van patiënten wat verlicht als ze hun ziekte kunnen bewaken door zelf te meten. Bijkomende voordelen zijn dat de huisarts minder hoeft door te verwijzen en dat medische gegevens direct op de juiste manier vastgelegd. Daarnaast zijn enkele zaken nodig om het risico op een verkeerde diagnose of schending van de privacy van de patiënt te beperken, of te voorkomen dat de zorgverlening niet beschikbaar is voor de patiënt. Dit zijn onder andere goede ICT-voorziening, bekwame zorgverleners, goede instructies voor de patiënten, en voldoende draagvlak binnen de zorgorganisatie om ermee te werken. Het is ook belangrijk dat zorgprofessionals duidelijke afspraken maken over hun samenwerking bij gebruik van telediagnostiek. Professionele zorgstandaarden, waarin staat beschreven hoe telediagnostiek medisch verantwoord gebruikt kan worden, zijn in Nederland nog in ontwikkeling.

Abstract

Internet has made possible to exchange medical data. Telediagnostics enables a diagnosis to be made remotely. The person making the diagnosis does not see the patient and has to be able to trust the information sent remotely. In an exploratory study, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has documented the benefits and disadvantages of the use of telediagnostics in the health services in the Netherlands. The focus was specifically on telediagnostics in dermatology and radiology, two areas of practice in which it is frequently used.

Telediagnostics is principally used for consultations between health care professionals, such as a general practitioner and medical specialist, or between radiologists. Another of its uses is collection of medical data by patients, e.g. blood pressure readings or blood sugar levels, whereby the care provider makes the diagnosis from a different site.

One great advantage of telediagnostics is the time that it saves, both for doctor and patient. The patient no longer needs to travel to see the doctor, and the doctor can consult a colleague at an arbitrary time. In addition, it is often arranged so that there is no waiting time to consult a medical specialist. Telediagnostics enables doctors to share their expertise more widely, and it also lightens the burden on the patient if they are actively able to monitor their disease. Added advantages are the general practitioner does not need to make as many referrals, and medical data are recorded immediately and correctly.

A few measures need to be taken to limit the risk of an incorrect diagnosis or a breach of the patient's privacy, and to ensure that the care is available to the patient. These include good ICT facilities, skilled health care professionals, clear instructions for the patients, and sufficient support within the care organisation to be able to work with the system. It is also important that health care professionals make unequivocal arrangements about their collaboration when using telediagnostics. Professional practice guidelines describing how telediagnostics can be used in a medically responsible way are still under development in the Netherlands.

Overig

Grootte
702KB