Go to abstract

Samenvatting

De inname van dioxinen via de voeding geeft op dit moment in Nederland geen aanleiding meer tot zorg voor de volksgezondheid. In 2014 ligt de berekende inname bij de Nederlandse bevolking als geheel namelijk voor het eerst niet boven de gezondheidslimiet. De belangrijkste dioxinebronnen blijven melk, rundvlees en plantaardige oliën en vetten. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het RIVM. De daling komt doordat er de afgelopen decennia steeds minder dioxinen in onze voeding zit. De verwachting is dat de concentraties in voedsel inmiddels hun laagste niveau hebben bereikt en niet verder zullen dalen. Mogelijk heeft ook een ander consumptiepatroon aan de daling bijgedragen. Dioxinen zitten namelijk vooral in vette onderdelen van voedingsmiddelen en mensen kiezen steeds vaker voor vetarme producten. Het blijft echter belangrijk dioxinegehalten in producten te meten om vast te kunnen stellen dat de inname in de algehele populatie op een acceptabel niveau blijft en om eventuele incidenteel verhoogde dioxinegehalten in producten te signaleren. De werkelijke inname ligt mogelijk nog lager dan de hier berekende inname. Bij de berekeningen zijn tien jaar oude concentratiedata gebruikt voor plantaardige oliën en vetten. Gezien de daling in dioxinegehalten in dierlijke producten en de hoge bijdrage van plantaardige oliën en vetten aan de totale inname van dioxinen, is de verwachting dat het gebruik van recente dioxinegehalten voor deze productgroep tot een nog lagere innameschatting zal leiden. Dit geldt ook voor het meenemen van het effect van de wijze waarop voedingsmiddelen worden bereid in de berekening. Er zijn namelijk aanwijzingen dat een deel van de dioxinen verdwijnt als een product wordt gekookt. Voor deze berekeningen zijn voedselconsumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) gecombineerd met concentratiegegevens van deze groep stoffen in producten. Vervolgens is de berekende inname vergeleken met de gezondheidslimiet voor deze stofgroep. Deze limiet is gebaseerd op de hoeveelheid van een stof of stofgroep waar mensen hun hele leven gemiddeld aan mogen worden blootgesteld zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Abstract

The present dietary exposure to dioxins in the Netherlands no longer poses risks to public health, as the calculated intake in 2014 did not exceed the defined limit value. Milk, meat (especially beef), and vegetable oils and fats remain the main sources of exposure. These are the main conclusions of a study performed by RIVM. The decrease in exposure is due to a reduction in dioxin concentrations in our diet over the past few decades. The expectation is that the concentrations in food products have reached their lowest value and will not decrease further. Changes in dietary patterns may also have contributed to the decrease in exposure. Dioxins are mainly present in fat components of food products, and consumers are increasingly opting for food products with reduced fat content. However, it continues to be important to analyse dioxin levels in food products to determine if the intake remains at an acceptable level and to spot possible incidental high dioxin levels in food products. The real intake may still be lower than the intake reported here. Ten year old concentration data in vegetable oils and fats were used in the assessment. Given the decrease in dioxin concentration in animal products and the high contribution of vegetable oils and fats to the total exposure to dioxins, the use of recent dioxin concentrations in this food group may result in an even lower exposure estimate. Taking account of the effect of food preparation on dioxin concentrations may further reduce this estimate. There are indications that dioxin concentrations are reduced during cooking. To calculate the dietary exposure to dioxins in the Netherlands, food consumption data derived from the Dutch National Food Consumption Survey were combined with the most recent available data on dioxin concentrations in foods. The calculated intake was then compared to the health limit value for dioxins. This limit value is based on the amount of a substance to which people may be exposed on average during their lifetime without detrimental consequences for health.

Resterend

Grootte
425KB