Go to abstract

Samenvatting

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van bewoners. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Lood heeft effect op de ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden. Het is niet aan te geven hoe groot dit effect voor een individu is. Dat hangt onder meer af van de hoogte en frequentie van de blootstelling. Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM waarin de huidige kennis over de gezondheidsrisico's van blootstelling aan lood bijeen is gebracht. Hetzelfde geldt voor de oorzaken van bodemverontreinigingen met lood. De mens wordt al eeuwenlang blootgesteld aan lood. Dat is de laatste decennia flink verminderd door het gebruik van loodvrije benzine en verf die minder lood bevat, en door loden drinkwaterleidingen grotendeels te vervangen. In wijken waar de bodem verontreinigd is met lood, kunnen kleine kinderen lood binnenkrijgen als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen. Voor gemeenten is het belangrijk dat het bodembeheer erop is gericht om de blootstelling aan lood te verminderen op locaties in steden waar de bodem nog met dit metaal verontreinigd is. Dit kan door de meest verontreinigde plekken opnieuw in te richten of schoon te maken. Dit geldt vooral voor speelplaatsen, zodat kinderen minder in contact komen met de verontreinigde bodem. Mogelijke maatregelen zijn om een schone bovenlaag aan te brengen, (kunst)gras aan te leggen en zandbakken te vullen met schoon zand. Voor ouders is het belangrijk te weten dat zij met relatief eenvoudige maatregelen de blootstelling aan lood van kun kinderen kunnen verminderen. Zo is het raadzaam om kinderen de handen te laten wassen na het spelen en in huis regelmatig te stofzuigen.

Abstract

Lead in soil can be a health risk for residents. In recent years, many cases of soil contamination has cleaned up, but in some neighborhoods of cities the presence of lead in the soil is still an issue. Lead affects children's brain development and is associated with a reduced intelligence quotient score. With regard to lead contaminated soil, it is not possible to indicate the seriousness of this effect for an individual. That depends on the level and frequency of exposure. For reasons of safety, it is important that municipalities and residents take measures to reduce exposure to a level as low as possible.

This emerges from a study by RIVM which brought together the current knowledge about the health risks of lead exposure. The same applies to the causes of soil contamination with lead.

Man has for centuries been exposed to lead. Nowadays the level of exposure is significantly reduced by the use of unleaded petrol and paint, and the replacement of lead water pipes. Small children are exposed to lead from contaminated soil through ingestion of soil particles while playing in the garden or on playgrounds.

For municipalities, it is important that soil quality management aims to reduce lead exposure at locations in cities where the soil is still contaminated by lead. This can be done by redesigning the most polluted areas or to clean up the most polluted spots. This is especially true for places where children tend to play. Possible measures include the application of a clean top layer, a grass cover and sandboxes with clean sand.

For parents it is important to know that with relatively simple measures they can reduce children's exposure to lead. It is advisable to wash children's hands after playing and to vacuum the house regularly.

Overig

Grootte
798KB