Digital knowledge and communication platform (KCP) for Occupational Healthcare. An exploration of needs and possibilities for setting up a digital platform

Digital knowledge and communication platform (KCP) for Occupational Healthcare. An exploration of needs and possibilities for setting up a digital platform

Go to abstract

Samenvatting

Arbeidsgerelateerde zorg betekent zorg om de gezondheid van werkenden te behouden, herstellen en te verbeteren. Sinds 2016 bestaat het ‘Platform Arbeidsgerelateerde Zorg’, waarbinnen zorgprofessionals en andere betrokken partijen kennis en informatie over projecten delen. Bij het platform zijn onder andere beroepsverenigingen van medisch specialisten, huisartsen en bedrijfsartsen aangesloten. Zij komen twee keer per jaar samen. Het RIVM is voorzitter van dit platform en verstuurt een nieuwsbrief. Uit een evaluatie van het Platform in 2021 bleek dat de leden behoefte hebben aan een plek waar zij alle informatie kunnen terugvinden: een digitaal kennis- en communicatieplatform (KCP).

Om dit KCP in te richten, is in 2022 een werkgroep gevormd met zes vertegenwoordigers van beroepsverenigingen. Het RIVM is ook voorzitter van deze werkgroep. De werkgroep heeft de doelen, doelgroepen, inhoud voor het platform en randvoorwaarden bepaald. Het doel is om informatie over arbeidsgerelateerde zorg te verzamelen en beschikbaar te stellen voor de betrokken partijen, zodat zij de zorg voor werkenden kunnen verbeteren. Dit kan gaan om informatie over onderzoeken, ervaringen uit de praktijk en een agenda. Daarnaast heeft het RIVM gesproken met platforms met een soortgelijk thema (arbeid of gezondheid) en doel (kennis delen) om te leren van hun ervaringen.

Verder bleek uit gesprekken met de werkgroep en communicatie- en informatieadviseurs dat een online community platform het meest geschikte middel is. Dit biedt namelijk mogelijkheden om de verschillende beroepsgroepen vaker met elkaar in contact te laten komen. Ook kunnen hiermee kennis en ervaringen interactief worden gedeeld.

In 2023 gaat het RIVM met de werkgroep verder werken aan het platform. Het RIVM gaat onder andere gesprekken voeren met de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Rijk over de mogelijkheden om een digitaal KCP te bouwen.

Abstract

Occupational healthcare is aimed to keep, recover or improve workers’ health. The 'Occupational Healthcare Platform' has existed since 2016. Members of this platform include professional associations of medical specialists, general practitioners and occupational physicians. These members meet twice a year and share knowledge and information about projects with each other. RIVM chairs this platform and sends out a newsletter. An evaluation of the Platform in 2021 showed that members need a place where they can find all information: a digital knowledge and communication platform (KCP).

To set up such a platform, a working group was formed in 2022 with six representatives of professional associations. RIVM is also chair of this working group. The working group has determined the goals, target groups, content and preconditions for the platform. The aim is to collect information about occupational healthcare and make it available to the parties involved, so that they can improve occupational healthcare for the target group, i.e. workers. In addition, RIVM has spoken with platforms with a similar theme (work or health) and purpose (sharing knowledge) to learn from their experiences.

Conversations with the working group and communication and information advisers indicated that an online community platform is the most suitable tool for the aims of the platform. This will create opportunities for the different professional groups to get in touch with each other more often and to interactively share knowledge and experiences.

In 2023, RIVM will continue working on the platform with the working group. RIVM will collaborate with the government’s Public Information and Communications Service (DPC) to consider the possibilities of building a digital platform.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
463 kb