Go to abstract

Samenvatting

Op verzoek van het ministerie van VWS onderzoekt het RIVM jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 darmpathogenen. Deze infecties kunnen worden overgedragen via voedsel, het milieu, dieren en de mens. Het aantal mensen dat ziek wordt van een infectie of eraan overlijdt, wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year); een maat voor gezondheidsverlies onder de bevolking. De ziektelast die door de 14 darminfecties in totaal werd veroorzaakt daalde van 14.900 DALY in 2010 naar 13.900 DALY in 2011. Het deel van deze ziektelast dat alleen via voedsel werd overgedragen, daalde van 6.440 tot 6.230 DALY. De daling in de ziektelast via voedsel komt doordat er ten opzichte van 2010 minder mensen ziek zijn geworden van een infectie met de Salmonella spp., het rotavirus, het norovirus en het hepatitis A-virus. Daarnaast zijn er minder mensen overleden als gevolg van een infectie met Listeria monocytogenes. Het aantal baby's met een Listeria infectie is wel gestegen in 2011, waardoor de bijbehorende ziektelast met 50% steeg tot 156 DALY. Het aantal infecties met de Campylobacter-bacterie bleef ook in 2011 stijgen. Daarnaast is over de periode 2001-2011 een toenemende trend gezien in het aantal mensen dat ziek wordt van het norovirus, ondanks de daling in 2011 ten opzichte van 2010. Een verklaring voor de trends is niet voorhanden. De resultaten van dit onderzoek bieden handvaten om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal voedselinfecties dat mensen jaarlijks oplopen en de ziektelast die daardoor wordt veroorzaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en GGD'en registeren en onderzoeken in Nederland uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen. Het merendeel van de infecties wordt echter niet gemeld.

Abstract

The Ministry of VWS has requested RIVM to present an annual update on the number of illnesses caused by 14 enteric pathogens. These pathogens can be transmitted by food, the environment, animals and humans. The number of persons who are ill and who die from the infections is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), a measure of the disease burden in the population. The total disease burden caused by the 14 pathogens decreased from 14,900 DALY in 2010 to 13,900 DALY in 2011. The share of foodborne transmission in this burden decreased from 6,440 to 6,230 DALY. The decrease in disease burden was a result of a decrease in the incidence of disease by Salmonella spp., rotavirus, norovirus and hepatitis A virus. Furthermore, fewer persons died from an infection with Listeria monocytogenes compared to 2010. The number of perinatal listeriosis cases has doubled, increasing the burden of perinatal listeriosis by 50% compared to 2010 to 156 DALY per year in 2011. The incidence of campylobacteriosis continued to increase in 2011. Furthermore, an overall increasing trend in norovirus incidence was observed in the period 2001-2011, despite the decrease in 2011 compared to 2010. No explanation for the trends is available. This research results in more insight in the true incidence of foodborne diseases and the associated disease burden. The Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) and Regional Health Services register and investigate outbreaks of foodborne disease in the Netherlands. However, the majority of foodborne diseases is not reported.

Resterend

Grootte
477KB