Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat mensen op de werkvloer minder aan kankerverwekkende stoffen blootstaan. Hiervoor is het belangrijk dat stoffen en processen die kanker kunnen veroorzaken snel worden opgespoord. Op Europees niveau is ook interesse voor deze zogeheten early warning systems, maar landen gebruiken hiervoor verschillende systemen. Het RIVM heeft in 51 Europese landen geïnventariseerd welke dat zijn om nieuwe en toenemende risico's op te sporen. Zeven landen hebben, soms met een ander land, een 'signaleringssysteem' ontworpen. Hiermee kunnen artsen gezondheidseffecten, waaronder kanker, melden als ze vermoeden dat die effecten worden veroorzaakt door stoffen of arbeidsprocessen waarvan het kankerverwekkende effect nog niet bekend is. Naar aanleiding van een melding onderzoekt vervolgens een expertgroep of er daadwerkelijk sprake is van een oorzakelijk verband tussen de blootstelling en de gemelde gezondheidseffecten. Tien andere landen gebruiken een systeem dat niet speciaal is ontworpen om onbekende risico's te signaleren, maar daar desgewenst wel voor kan worden ingezet. Naast de signaleringssystemen zijn er een aantal databases beschikbaar die informatie bevatten over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of processen en gezondheidseffecten. Deze databases kunnen worden gebruikt om mogelijk schadelijke stoffen op te sporen. Ook hier vervullen expertgroepen een elementaire rol om de signalen te evalueren. Experts vinden het essentieel dat elk land expertisecentra heeft waar werknemers terecht kunnen die mogelijk ziek zijn geworden door hun werk en die onderzoeken of er een verband is tussen de blootstelling en het gemelde gezondheidseffect. Deze casussen dienen te worden verzameld en geëvalueerd; volgens de meeste landen die aan dit onderzoek hebben meegedaan bij voorkeur in internationaal verband. Ook hebben zij hiervoor mogelijkheden aangereikt. Onder andere is voorgesteld om het bestaande netwerk van specialisten op het gebied van arbeidsgelateerde gezondheidseffecten (MODERNET) of andere internationale comités die hierover adviseren, te gebruiken. Als uit de evaluaties blijkt dat er werkelijke sprake is van een nieuw of toenemend risico, is actie nodig om het risico te beperken. Deze studie reikt hiervoor mogelijkheden aan.

Abstract

The Dutch ministry of Social Affairs and Employment aims to reduce worker exposure to carcinogens. So, it is important to identify carcinogens and work processes that may cause cancer as early as possible. Also at the European level there is much interest in so-called early warning systems, but countries use different systems. RIVM made an inventory in 51 European countries for identifying new and emerging risks for workers. Seven countries developed a signaling tool, sometimes in cooperation with another country. Using such a tool, physicians can report health effects, e.g. cancer, when they suspect a hitherto unknown causal relationship between substances or work processes and the reported health effect. Next, a group of experts in occupational disease and exposure will evaluate the possible causal relationship. Ten other countries reported systems which are not specifically designed to identify new and emerging risks of chemicals, but which may be used as such. Besides signaling tools, databases are available with information on exposure to hazardous substances and processes, and health effects. These databases can be used to identify possible carcinogens. Again, expert groups play a fundamental role in the evaluation. National centres that investigate work-related health effects of workers play an essential role in the evaluation of a possible causal relationship between exposure and health effect, according to experts in the field. According to most of the countries in this study, cases should be collected and evaluated preferably at an international level. Many suggestions were given; e.g. using an already existing international network of professionals who evaluate and discuss new and emerging risks for workers (MODERNET) or other international advisory committees. Once a new and emerging health risk has been established, action has to be taken to control the risk. This study gives an overview of possible actions.

Overig

Grootte
406KB