Go to abstract

Samenvatting

Het fosforproducerende bedrijf Thermphos stoot stoffen uit die stank en irritaties aan ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Deze stoffen zijn aangetroffen in de directe omgeving van Thermphos, waar met name bedrijven en enkele kantoren zijn gevestigd. Voor gebieden op grotere afstand dan een kilometer, zoals Nieuwdorp en 's-Heerenhoek, zijn geen meetgegevens beschikbaar. Volgens modelberekeningen treden er in dit gebied geen overschrijdingen op van gezondheidskundige normen en geurdrempels. In deze berekeningen is echter alleen rekening gehouden met de puntbronnen en emissies over het jaar. Het is daardoor onduidelijk wat de resultaten betekenen voor gebieden op deze afstand. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de provincie Zeeland en de VROM-Inspectie. De provincie heeft de afgelopen jaren steeds meer klachten van omwonenden ontvangen over stank en irritatie aan ogen en luchtwegen. Daarom wilden de opdrachtgevers inzicht krijgen in de stoffen die het bedrijf uitstoot, de concentraties hiervan en de mogelijke effecten op de gezondheid. Hiervoor heeft het RIVM de meetresultaten geanalyseerd van enkele bestaande luchtonderzoeken bij bedrijven gevestigd in het gebied tot op circa één kilometer rond Thermphos. Daarnaast heeft het RIVM zelf verspreidingsberekeningen gemaakt op basis van de emissies van Thermphos in 2009. Er ontbreken diverse gegevens die nodig zijn om meer sluitende conclusies te kunnen trekken ten aanzien van gezondheidseffecten. Daarvoor is meer inzicht nodig in de emissies van Thermphos door diffuse bronnen en niet continue bedrijfsactiviteiten en in de fluctuaties in alle emissies (hoogte en voorkomen van piekemissies).

Abstract

Thermphos, a phosphorus producing company in the Netherlands, emits chemical substances that may cause unpleasant odours and irritations to the eyes and airways. The substances in question have been found in ambient air in the area surrounding the plant where several industrial company buildings and office buildings are situated.
No measurement data are available for areas at greater distances from the plant, such as Nieuwdorp and 's-Heerenshoek. Model calculations predict no exceedances of health limit values and odour threshold values. These calculations, however, are only based on average emissions from the chimneys over the year. Therefore, it remains unclear what these findings mean for areas at a greater distance than one kilometre.
This is the conclusion from a preliminary assessment carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) commissioned by the Province of Zeeland and the Ministry of Spatial Planning and the Environment (VROM). In recent years, the Provincial Authorities have received an increasing number of complaints from people living in the area. These complaints relate to unpleasant odours and irritation of eyes and airways. For this reason, the commissioners aimed to gain insight into which substances are emitted by the company, their concentrations and the possible effects to human health they could produce. The RIVM therefore analysed existing measurement results from several air pollution studies by companies located in the immediate vicinity of Thermphos (up to a distance of approximately one kilometre). In addition, the RIVM has made dispersion calculations based on the emission data from Thermphos for 2009.
More in-depth assessment of the situation around Thermphos requires more research. Also more insight into the emissions from Thermphos through diffuse sources and into non-continuous company activities is needed, as into the fluctuations of emissions, including the occurrence and the height of peak emissions.

Overig

Grootte
2.33MB