Impact of socially responsible procurement by the Dutch Government in 2019–2020

Impact of socially responsible procurement by the Dutch Government in 2019–2020

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 12-05-2023 op pagina 161.

De Nederlandse overheid, zowel de rijksoverheid, als provincies en gemeenten, koopt elk jaar voor 85 miljard euro aan diensten, producten en werken in. Met dit bedrag wil de overheid niet alleen producten en diensten aanschaffen, maar ook het milieu minder belasten en sociale ontwikkelingen in relatie tot werk stimuleren. Dit heet Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)).

Het RIVM volgt sinds 2015 elke twee jaar het effect van MVI op milieu en klimaat en sociale ontwikkelingen. In 2019 en 2020 zijn hierdoor minder broeikasgassen uitgestoten en zijn er minder grondstoffen gebruikt. Meer nog dan in de vorige monitoringsperioden. Dit blijkt uit een analyse van het effect van MVI in deze twee jaar.

Deze stijgende lijn maakt duidelijk dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen een geschikt instrument is waarmee de overheid duurzame inkoop kan stimuleren. Aanbestedende diensten hebben er steeds meer oog voor. Wel zou meer effect mogelijk kunnen zijn als zij zich hier nog meer voor zouden inspannen. Door meer duurzame producten en diensten uit te vragen, wordt het ook voor de markt aantrekkelijker om erin te investeren.

Door maatschappelijk verantwoord inkopen in 2019 en 2020 is naar schatting minstens 6,8 Mton megaton (megaton) CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-equivalent minder broeikasgasemissies uitgestoten en is er 0,3 Mton CO2-equivalent gecompenseerd door bossen aan te planten. Dit is ongeveer hetzelfde als de hoeveelheid broeikasgassen die 345.000 Nederlandse huishoudens elk jaar uitstoten. Ook is er 1433 kilogram minder stikstofoxiden uitgestoten. Voor fijnstof is dat 91 kilo minder. Daarnaast is 292 ton aan grondstoffen bespaard. Verder is er 1203 fte aan werk gecreëerd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stagiairs.
Het RIVM heeft zes clusters van producten en diensten bekeken met in totaal zestien productgroepen. Het gaat om de volgende clusters, met productgroepen tussen haakjes: Automatisering (ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)), Energie (Elektriciteit, Zonnepanelen, Gas), Grond-, weg- en waterbouw (Wegen, Openbare Verlichting), Kantoorfaciliteiten (Bedrijfskleding, Catering, Schoonmaak, Kantoormeubilair, Kantoorgebouwen (Nieuwbouw, Renovatie) en Transport (Buitenlandse dienstreizen, Verhuisdiensten, Transportdiensten, Dienstauto’s). Deze clusters en productgroepen zijn gekozen omdat daarbij het meeste effect van deze manier van inkopen wordt bereikt.

Abstract

12-05-2023: This report contains an erratum on page 161.

Every year, the Dutch Government as a whole – comprising the central government as well as provincial and municipal authorities – buys products, services and works with a total value of 85 billion euros. In addition to purchasing products and services, the Government aims to use this spending to reduce the burden on the environment and incentivise social developments in the labour market. This is known as socially responsible procurement (SRP).

RIVM has been monitoring and reporting on the impact of SRP on the environment, climate and social developments every two years since 2015. In 2019 and 2020, it noted reductions in greenhouse gas emissions and the use of raw materials – more so than in earlier monitoring periods. This was the outcome of an analysis of the impact of SRP over these two years.

This positive trend shows that SRP is a useful instrument for the Government to promote sustainable procurement. Although contracting authorities are increasingly aware of this, greater efforts on their part could achieve further impact. After all, more demand for more sustainable products and services would make investing in them more attractive to market parties.

In 2019 and 2020, SRP is estimated to have led to a reduction in greenhouse gas emissions of at least 6.8 Mton CO2 equivalent. Another 0.3 Mton CO2 equivalent was offset by planting trees. This reduction was broadly equal to the total annual greenhouse gas emissions of roughly 345,000 Dutch households. In the same period, emissions of nitrogen dioxide decreased by 1,433 kilograms and of particulate matter by 91 kilograms. In addition, 292 tonnes of raw material were conserved. Finally, SRP helped create 1,203 additional FTEs for people with difficulty accessing the labour market and for trainees.

RIVM assessed six product and service clusters, spanning 16 product groups. These clusters, with their associated product groups in brackets, were automation (ICT); energy (electricity, solar panels, natural gas); earthworks, road and hydraulic engineering (roads, public lighting); office facilities (workwear, catering, cleaning, office furniture); office buildings (newly constructed, renovated); and transport (international business travel, removal services, transport services, company cars).
The selected clusters and product groups were those on which SRP has the most impact.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1851 kb