Effect of new scientific understanding on achievement of NPLG nitrogen targets

Effect of new scientific understanding on achievement of NPLG nitrogen targets

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil de kwaliteit van de natuur herstellen in gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) staat dat er op minimaal 74 procent van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden niet te veel stikstof mag neerslaan in 2035. Om dit wettelijke doel te halen is in 2022 met de provincies het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) opgesteld. Het NPLG geeft onder andere aan hoeveel de uitstoot van stikstof per provincie moet dalen.

Het RIVM berekende in 2021 voor het eerst hoeveel minder stikstof de landbouw moet uitstoten om het wettelijke doel te halen. Het deed dat op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)). Volgens deze berekening kon het doel worden gehaald als de landbouw 40 procent minder ammoniak uitstoot in 2035.

Sindsdien zijn naar aanleiding van Europees onderzoek de normen voor stikstofdepositie (de KDW: kritische depositiewaarde) strenger geworden. Daarnaast zijn de wetenschappelijke inzichten over de uitstoot en neerslag van stikstof veranderd. Elk jaar worden namelijk de nieuwste gegevens over onder andere de uitstoot en metingen van stikstof gebruikt voor de berekeningen.

Het RIVM heeft met al deze nieuwe inzichten berekend in hoeverre het wettelijke stikstofdoel wordt gehaald als de doelen van het NPLG worden bereikt. Berekend met de nieuwste inzichten wordt meer natuur met te veel stikstof belast dan in 2021 was berekend. In slechts 40 procent van de kwetsbare natuur wordt in 2035 de norm voor stikstof gehaald met de in het NPLG opgenomen gewenste daling in de provincies. Met deze daling zal het teveel aan stikstof dat op de natuur neerslaat wel veel lager (67 procent) zijn dan in 2021.

Om het wettelijke doel van 74 procent alsnog te halen, is een forse aanvullende daling van de uitstoot nodig. Het RIVM heeft uitgerekend hoeveel minder stikstof hiervoor moet neerslaan. Gericht reduceren van emissies is daarbij efficiënter dan generiek reduceren.

Abstract

The Dutch government wants to restore the quality of the natural environment in nitrogen-sensitive areas. The Nitrogen Reduction and Nature Improvement Act (WSN) states that deposition of excess nitrogen must be prevented in at least 74% of the nitrogen-sensitive natural environments in Natura 2000 areas by 2035. To achieve this statutory target, the National Programme for Rural Areas (NPLG) was created in 2022 in partnership with the provincial authorities. The NPLG mandates a reduction in the amount of nitrogen emissions per province.

In 2021, RIVM calculated for the first time how much less nitrogen agriculture had to emit to achieve the statutory target. It did so at the request of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. According to this calculation, the target could be achieved if agriculture emitted 40% less ammonia by 2035.

Since then, and based on new European research, the critical deposition values (CDV) have been made more stringent. Besides, the scientific understanding of nitrogen emissions and deposition has changed. Scientific understanding is based on the latest data on matters such as nitrogen emissions and measurements. For this reason, this understanding can change from year to year.

With this new understanding, RIVM has calculated the extent to which the statutory nitrogen target will be reached if the goals of the NPLG are achieved. Based on the calculations using the new CDVs, more nature areas will be burdened with excess nitrogen than was predicted by the 2021 calculations. The nitrogen standard will be achieved in only 40% of the vulnerable natural environment by 2035 if the desired reductions are made by the provinces. However, the amount of excess nitrogen deposited in nature will be much lower (67%) than in 2021.

To achieve the statutory target of 74%, emissions will have to be reduced even further. RIVM has calculated how large the reduction in nitrogen deposition needs to be to achieve this. Emission reductions which are targeted are more effective than general reductions.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1015 kb