Go to abstract

Samenvatting

Vegetatie (bomen en planten) kan de luchtkwaliteit in een stad niet significant verbeteren en kan die zelfs verslechteren. Door de aanwezigheid van vegetatie in of langs straten met verkeer neemt de windsnelheid in die straat namelijk af. Als gevolg hiervan gaan de concentraties van alle stoffen die door het verkeer worden uitgestoten omhoog. De aanwezigheid van vegetatie in een groot gebied kan wel de achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijn stof positief beïnvloeden, maar het effect is zeer beperkt - in de orde van een half procent tot mogelijk enkele procenten bij grootschalige extra inzet van vegetatie. De onzekerheid hierover in verschillende studies is aanzienlijk. Dit blijkt uit een recente studie van het RIVM en de GGD Amsterdam naar de relatie tussen vegetatie en luchtkwaliteit, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De resultaten bevestigen de uitkomsten van het overzicht dat het RIVM in 2008 heeft gemaakt van de toen beschikbare concrete gegevens over het effect van vegetatie op luchtkwaliteit. In Nederland liepen toen nog verschillende (grootschalige) onderzoeken naar de effecten hiervan langs snelwegen en naar de combinaties van geluidsschermen met vegetatie. Het RIVM en de GGD Amsterdam hebben het bestaande overzicht uitgebreid met alle beschikbare concrete gegevens over vegetatie en luchtkwaliteit van de laatste jaren. Het onderzoek is vooral op de stoffen stikstofdioxide en fijn stof gericht vanwege hun relatief hoge concentraties ten opzichte van Europese normen voor de luchtkwaliteit. Uiteraard heeft vegetatie veel meer invloed op gezondheid en milieu dan alleen via concentratieniveaus. Verschillende studies tonen het overwegend positieve effecten van vegetatie op de gezondheid in het algemeen, deze worden in het voorliggende rapport slechts kort besproken.

Abstract

Vegetation (trees and plants) cannot significantly improve air quality in a city and could even make it worse. Due to the presence of vegetation in or along streets with traffic, wind speed in the street actually diminishes. As a result, concentrations of all the substances emitted by traffic increase. The presence of vegetation in a large area can have a positive influence on background concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter, but the effect is very limited - on the order of a half per cent to possibly a few per cent with large-scale extra deployment of vegetation. The uncertainty about this is considerable in different studies.
This has been shown in a recent study by the RIVM and GGD Amsterdam into the relationship between vegetation and air quality, at the request of the Ministry of Infrastructure and the Environment. The results confirm the outcomes of the overview made in 2008 by the RIVM of the data then available on the effects of vegetation on air quality. In the Netherlands, various (large-scale) studies were then ongoing into the effects of vegetation along the motorways and into combinations of noise barriers with vegetation.
The RIVM and GGD Amsterdam have expanded the existing overview with the data that have become available on vegetation and air quality in recent years. The research especially focuses on nitrogen dioxide and fine dust particles, due to their relatively high concentrations compared to European air quality standards. Of course vegetation influences public health and the environment in more ways than just by concentration levels. Several studies have shown positive effects of vegetation on public health. These studies are discussed only shortly in the report.

Resterend

Grootte
4.76MB