Preventive health policy 2006-2018. What are its effects and lessons learned?

Preventive health policy 2006-2018. What are its effects and lessons learned?

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil dat minder mensen roken, (overmatig) alcohol gebruiken, overgewicht, diabetes of een depressie hebben en dat mensen meer bewegen. Tussen 2006 en 2018 zijn daarvoor meer dan 100 verschillende wettelijke maatregelen en landelijke activiteiten uitgevoerd. Al deze initiatieven samen hebben mensen er bewuster van gemaakt dat een gezonde leefstijl belangrijk is.

Vooral de wettelijke maatregelen, zoals rookverboden en accijnzen, hebben ervoor gezorgd dat er in 2018 minder mensen rookten en overmatig alcohol dronken dan in 2006. De twee initiatieven Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Sport en Bewegen in de Buurt hebben vermoedelijk de groei van het aantal mensen met overgewicht afgeremd. Het is minder duidelijk of het aantal mensen met diabetes en depressie door de initiatieven is afgenomen.

Het is niet mogelijk om precies te bepalen hoe groot de effecten van de losse initiatieven zijn geweest. Verschillende initiatieven zijn namelijk tegelijk uitgevoerd tussen 2006 en 2018. Ook waren er allerlei maatschappelijke, culturele, sociale en politieke factoren die de ontwikkeling van leefstijl en het aantal mensen met diabetes en depressie hebben beïnvloed. Denk aan het grotere aantal mensen dat een beweegmeter heeft. De effecten van deze ontwikkelingen en de initiatieven zijn niet uit elkaar te halen. Om meer te kunnen zeggen over de effecten zou elk initiatief vanaf het begin moeten worden onderzocht.

Waarschijnlijk waren de positieve gezondheidseffecten groter geweest als er meer verschillende soorten maatregelen waren uitgevoerd, van voorlichting tot wet- en regelgeving. Verder kan meer worden bereikt als verschillende sectoren, binnen en buiten de gezondheidszorg, gezondheidsproblemen gezamenlijk aanpakken. Zo kan een gezondere leefomgeving de gezondheid verder verbeteren. Die maakt het makkelijker om gezonder te eten en meer te bewegen. Tot slot is het belangrijk dat de verschillende activiteiten lange tijd worden uitgevoerd om positieve gezondheidseffecten te krijgen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd.

Abstract

The Dutch government wants fewer people to smoke, use alcohol (excessively), be overweight, or have diabetes or depression and also wants people to exercise more. Between 2006 and 2018, more than 100 different statutory measures and national activities were carried out for this purpose. All these initiatives together have made people more aware of the importance of a healthy lifestyle.

The statutory measures in particular, such as smoking bans and excise duties, have resulted in fewer people smoking and drinking excessively in 2018 than in 2006. The two initiatives Jongeren op Gezond Gewicht (Youth at a Healthy Weight (JOGG)) and Sport en Bewegen in de Buurt (Sports and Exercise in the Neighborhood) have probably slowed the increase in the number of overweight people. It is less clear whether the number of people with diabetes and depression has decreased as a result of the initiatives.

It is not possible to determine exactly how large the effects of the individual initiatives have been. Between 2006 and 2018 several initiatives were carried out simultaneously. There were also social, cultural, and political factors that influenced the trends in lifestyle and the number of people with diabetes and depression. The increase in the number of people who carry an exercise meter is an example of such a development. The effects of these developments and the initiatives cannot be separated. To be able to say more about the effects of each initiative, they should be examined from the start of implementation.

The positive health effects of the Dutch preventive health policy would probably have been larger if more different types of measures had been implemented, from providing information to legislation and regulations. Also, more can be achieved if different sectors, within and outside public health, tackle health problems together. For example, a healthier living environment can further improve health. Such an environment makes it easier to eat healthier and to exercise more. Finally, to get positive health effects it is important that the different initiatives are long-lasting.

These are results from a study by the RIVM, which was carried out on behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
3871 kb