Go to abstract

Samenvatting

Als gevolg van de klimaatverandering kan de kwaliteit van oppervlaktewater rond 2050 zodanig zijn verslechterd dat het zonder extra maatregelen ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. Deze situatie doet zich voor in droge jaren, als normen voor stoffen gedurende perioden (van dagen tot maanden) worden overschreden. Deze normoverschrijdingen doen zich nu al voor in zeer droge jaren en kunnen in de toekomst toenemen. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de klimatologische ontwikkelingen. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater onder druk Dit blijkt uit verkennende berekeningen van Deltares die het RIVM heeft geanalyseerd in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater. De uitkomsten gelden voor bijna alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt onttrokken voor de productie van drinkwater (innamepunten). Dit oppervlaktewater wordt gebruikt om ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking van drinkwater te voorzien. De kwaliteit van water verslechtert tijdens perioden waarin de hoeveelheid water die door rivieren stroomt afneemt. De invloed van lozingen door afvalwaterzuiveringen en industrie op de waterkwaliteit is dan veel groter. Dat komt doordat het water minder verdund raakt. Specifieke maatregelen per innamepunt aanbevolen Bijna de helft van de innamepunten liggen in delen van kanalen en rivieren waar in droge perioden bijna geen of heel weinig nieuw water als verversing wordt aangevoerd. Hier wordt de waterstand kunstmatig hoog gehouden (stagnante zones). In deze zones kan een kleine variatie in doorstroming van het water al veel effect hebben op de berekende concentraties van stoffen. Aanbevolen wordt daarom om met de betrokken partijen (waterbeheerder, rijk, provincie en drinkwaterbedrijf) specifiek naar de situatie per innamepunt te kijken. De gesignaleerde risico's kunnen dan nader worden gewogen en effectieve maatregelen worden ontwikkeld. Voorbeelden van maatregelen zijn: het toelatingsbeleid van stoffen aanscherpen, de lozingen verminderen, stagnante zones doorspoelen zodat het oppervlaktewater wordt ververst, en het drinkwaterzuiveringsproces uitbreiden met een extra stap.

Abstract

Due to climate change, the quality of surface water in the future may deteriorate to such an extent by 2050 that it will be unsuitable for drinking water production unless extra measures are taken. This situation occurs during dry years when water quality standards are exceeded during periods that last from days to months. These exceedances are already taking place during very dry years and may increase in the future. The extent of this increase will depend on the degree of climate change.

Surface water as drinking water source under pressure
That surface water as a source of drinking water is under pressure can be concluded from exploratory calculations made by Deltares. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) analyzed the calculations for the Delta Programme on Freshwater. The results apply to almost all locations in the Netherlands where surface water is abstracted for drinking water production (abstraction points). This surface water is used for the drinking water supply of about 40% of the Dutch population.

The water quality deteriorates during periods of low river discharge. This is because the effect of spills from sewage water treatment plants is much larger due to less dilution.

Measures for individual abstraction points recommended
Nearly half of the abstraction points are located in branches of canals and rivers with very low water discharge during dry periods. In these water sections - known as stagnant zones - the water level is maintained artificially at a fixed level. Here a small variation in discharge may seriously affect the calculated concentrations of substances. It is therefore recommended that each abstraction point is individually analyzed with all parties concerned: water authority, national authority, province and drinking water company. The risks can then be weighed up and effective measures developed. Such measures are, for example, tightening up the authorization of substances, the reduction of spills, the flushing of stagnant zones and the extension of the drinking water treatment process.

Overig

Grootte
1.25MB