Go to abstract

Samenvatting

Regelmatig worden in het riool drugs en kalmeringsmiddelen aangetroffen. Via deze route kunnen ze ook in het oppervlaktewater terechtkomen. Er is op dit moment geen gefundeerde uitspraak te doen of dit risico's heeft voor het ecosysteem ter plaatse. Dat komt vooral omdat gegevens ontbreken over de mate waarin deze stoffen giftig zijn voor waterorganismen. Daarom is met behulp van rekenmodellen geschat welke concentraties veilig zijn voor het ecosysteem. Deze concentraties worden nergens overschreden, maar de schattingen kennen grote onzekerheden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar komt. De grootste belemmering voor een onderbouwde uitspraak is dat meestal niet wetenschappelijk is getest of de onderzochte drugs en kalmeringsmiddelen effecten hebben op waterorganismen. Daardoor is onbekend in hoeverre ze giftig zijn. Voor de toegelaten geneesmiddelen zou dit wel inzichtelijk kunnen worden gemaakt als fabrikanten deze gegevens over hun producten openbaar zouden maken. Omdat drugs illegaal zijn, kan de overheid de aanlevering van gegevens niet afdwingen. De overheid is daardoor voor deze informatie afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek door bijvoorbeeld universiteiten. Om veilige concentraties voor het ecosysteem te kunnen schatten, zijn nu gegevens gebruikt over aanverwante stoffen die wel zijn getest. Dit brengt echter onzekerheden met zich mee. Een andere onzekerheid in de resultaten betreft het effect dat mogelijk kan optreden als waterorganismen met meerdere stoffen tegelijk in aanraking komen. Een combinatie van verwante stoffen met een vergelijkbare werking zou namelijk het negatieve effect kunnen versterken. Metingen van concentraties in Nederlands oppervlaktewater laten zien dat in kleinere wateren dicht bij rioolwaterzuiveringsinstallaties veel hogere concentraties aanwezig kunnen zijn dan in grotere wateren verderop. De stoffen zijn in de kleinere wateren minder verdund en het kost tijd voordat natuurlijke afbraakprocessen hun effect hebben. Op deze plaatsen kunnen concentraties van ecstasy in de buurt van de geschatte veilige concentratie komen.

Abstract

Drugs of abuse and tranquilizers are often detected in sewer systems from which they may reach surface waters. At this stage, it is not possible to draw firm conclusions on the risks for local ecosystems. This is mainly due to the lack of experimental aquatic ecotoxicity studies. In the absence of data, RIVM estimated safe concentrations for the ecosystem using a modelling approach. Monitoring data show that predicted no effect concentrations are not exceeded, but the model estimates are associated with large uncertainties. Previous research showed that drinking water quality is not at risk. Underpinning conclusions on ecological risks is hampered by a lack of scientific data on effects of these compounds on aquatic organisms. For registered pharmaceuticals, this information may become available if authorisation holders make dossier data publicly available. For illegal drugs, however, the authorities have no option to enforce submission of data and have to rely on scientific research from universities or other institutes. The estimated safe concentrations for the ecosystem have now been based on experimental data of related compounds, which is associated with considerable uncertainties. Another uncertainty is the risk of enhanced effects due to combination toxicity of related compounds. Monitoring data in the Netherlands show that concentrations in small water bodies close to sewage treatment plants are higher than in large waters downstream, because dilution rates are lower and natural degradation takes time. Local concentrations of ecstasy may approach the estimated safe levels.

Overig

Grootte
391KB