Effects of the 2018 climate neutral and circular procurement initiative : Status quo after one year of pilots and learning networks

Effects of the 2018 climate neutral and circular procurement initiative : Status quo after one year of pilots and learning networks

Go to abstract

Samenvatting

De overheid werkt eraan om producten en diensten klimaatneutraal en circulair in te kopen. Dit betekent dat niet alleen op de prijs wordt gelet, maar ook op de invloed van producten en diensten op het milieu. Bijvoorbeeld door grondstoffen opnieuw te gebruiken of producten aan te schaffen waarvoor tijdens de productie en het gebruik weinig broeikasgassen worden uitgestoten. De rijksoverheid financierde in 2018 ruim honderd pilots bij verschillende overheden om ervaring op te doen met deze manier van inkopen. Daarnaast zijn tien leernetwerken opgezet om kennis en ervaringen uit te wisselen. Inkopers bij overheden konden hierin kennis opdoen en hun vragen en problemen bespreken met experts. Het RIVM heeft de resultaten en ervaringen geanalyseerd. Er kan nog niet worden gezegd of het doel (0,1 tot 0,25 Megaton minder CO2-uitstoot) wordt behaald. De meeste pilots zijn nog niet afgerond. Wel is al bekend dat door acht pilots samen naar schatting 0,042 Megaton minder CO2 wordt uitgestoten. Bij deze pilots wordt het meeste effect gerealiseerd door nieuwe windenergie uit Nederland in te kopen. Van 61 van de pilots bleek het effect op de CO2-uitstoot niet in te schatten. Dit waren bijvoorbeeld pilots die hulp hadden kregen om een visie te formuleren en te verkennen wat de circulaire opties bij leveranciers zijn. De deelnemers zijn positief over de leernetwerken en gaven aan in 2019 weer te willen meedoen. Ze konden er hun netwerk in uitbreiden en werden zich bewuster van wat circulair en klimaatneutraal inkopen inhoudt. Gebrek aan kennis over klimaatneutraal en circulair inkopen bleek een van de grootste barrières om dit in de praktijk uit te voeren; juist de uitwisseling van kennis en ervaring in de leernetwerken werd positief beoordeeld. Ook gaven de deelnemers aan dat ze dankzij de leernetwerken beter in staat zijn zelf kennis uit te wisselen met collega's en leidinggevenden. De leernetwerken hebben het werk van ruim driekwart van de deelnemers beïnvloed. Ze konden bijvoorbeeld concrete stappen bedenken om draagvlak voor circulair inkopen te vergroten of in gesprek te gaan met leveranciers.

Abstract

The government aims to promote a climate neutral and circular procurement of products and services. This means that, in addition to price, the effect of products and services on the environment is also taken into account. This can be done, for example, by purchasing products that can easily be re-used or that show less greenhouse gas emissions during their production and use.

In 2018, the Dutch government provided financing for over 100 pilots by various government entities in order to gain experience with this method of procurement. In addition, ten learning networks were established in order to share knowledge and experiences. Procurement officials at government entities could participate in these networks in order to gain knowledge and discuss their questions and problems with experts. RIVM analysed the results and experiences.

It is not yet clear whether the target (0.1 to 0.25 megaton reduction of CO2 emissions) will be realised. Most of the pilots have not yet been completed. However, it is clear that eight of the pilots result in an estimated total reduction of 0.042 megaton of CO2 emissions. Most of the effect realised in these pilots was due to purchasing new wind energy produced in the Netherlands. For 61 of the pilots, the effect on CO2 emissions could not be estimated. These included, for example, pilots in which assistance was provided for formulating a vision and exploring the circular procurement options available to procurement officials.

The participants had a positive view of the learning networks and indicated that they wished to participate again in 2019. Their participation allowed them to expand their network and raised their awareness of what circular and climate neutral procurement involves. A lack of knowledge about climate neutral and circular procurement turned out to be one of the greatest barriers to actually implementing such practices, and it was the sharing of knowledge and experiences in the learning networks, in particular, that was praised by the participants. The participants also indicated that the learning networks enabled them to share knowledge more effectively with colleagues and supervisors.

The learning networks had an effect on the work of over 75% of the participants. They were able, for example, to come up with concrete steps aimed at raising the level of support for circular procurement within their own organisation or entering into discussions with suppliers.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2590 KB