Effectiveness and considerations of legionella control methods applied in premise plumbing systems

Effectiveness and considerations of legionella control methods applied in premise plumbing systems

Go to abstract

Samenvatting

In leidingwaterinstallaties kunnen legionellabacteriën zitten. Mensen kunnen een longontsteking krijgen als ze deze bacteriën inademen, vooral boven de 60 jaar en rokers. In Nederland worden daarom verschillende technieken gebruikt om mensen zo min mogelijk aan deze bacteriën bloot te stellen. Het RIVM heeft op een rij gezet welke technieken dat zijn, hoe effectief ze zijn in de praktijk en welke aandachtspunten ze hebben. Dit is een vervolg op onderzoek uit 2012.

Het onderzoek bevestigt de conclusies uit 2012 dat de effectiviteit van de techniek per locatie kan verschillen. Alle technieken werken in principe, maar of dat in de praktijk zo is hangt van verschillende omstandigheden af. Bijvoorbeeld van de manier waarop de leidingwaterinstallatie is aangelegd en wordt onderhouden. Ook moet de techniek zelf goed worden gebruikt en onderhouden.

Voorbeelden van technieken in Nederland zijn: automatische spoelsystemen (thermisch beheer), membraanfilters en UV-lampen (fysisch beheer) en koper/zilver-ionisatie (elektrochemisch beheer). Nieuw ten opzichte van 2012 is dat in Nederland chloor aan het leidingwater mag worden toegevoegd (chemisch beheer). Het voordeel van chloor is dat het Legionella in de hele leidingwaterinstallatie kan doden. Regelmatig spoelen is belangrijk om voldoende chloor in alle leidingen te hebben. Nadeel is dat legionellabacteriën er resistent tegen kunnen worden als het lang wordt gebruikt. De techniek werkt dan minder goed. Ook kunnen bij het gebruik van chloor schadelijke stoffen in het water ontstaan.

Vanwege de nadelen van het gebruik van biociden adviseert het RIVM om in de regelgeving duidelijker aan te geven onder welke voorwaarden chemisch en elektrochemisch beheer mag worden gebruikt. Het RIVM adviseert om deze technieken alleen in prioritaire locaties toe te staan, zoals sauna’s en ziekenhuizen. Ook zouden adviseurs die de beheersplannen maken duidelijker moeten aangeven waarom het aantal legionellabacteriën niet op een andere manier kan worden beperkt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan dan beter toetsen of de (elektro)chemische techniek terecht mag worden gebruikt.

Abstract

Premise plumbing systems may contain Legionella bacteria. People can get pneumonia if they inhale these bacteria, especially people aged 60 years or older and smokers. In order to prevent exposure to these bacteria several control methods are used in the Netherlands. RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) listed which methods are used, how effective they are in practice and which points should be taken into account when applying them. This is a follow-up to research from 2012.

This study confirms the conclusions from the 2012 report that the effectiveness of the method can differ per location. All methods work in principle, but this does depend on various circumstances. For example, the way in which the premise plumbing system is constructed and maintained can be crucial. The technique itself must also be applied and maintained properly.

Examples of methods applied in the Netherlands are: automatic flushing systems (thermal control), membrane filters and UV lamps (physical control) and copper/silver ionization (electrochemical control). New compared to 2012 is that chlorine is now allowed to be added to the premise plumbing system in the Netherlands (chemical control). The advantage of chlorine is that it can kill Legionella throughout the entire plumbing system. It is important to flush regularly to ensure there is sufficient chlorine in every part of the plumbing system. However, the Legionella bacteria may become resistant to chlorine over time, resulting in loss of effectiveness. The use of chlorine can also produce harmful substances in the water.

RIVM recommends that regulations indicate more clearly under which conditions chemical and electrochemical control techniques may be used. RIVM advises to only allow these techniques to be used in priority locations, such as saunas and hospitals. Certified advisors who draw up management plans should also substantiate more clearly why the number of Legionella bacteria can only be limited if a (electro)chemical technique is used. This allows the Human Environment and Transport Inspectorate (ILT; competent authority) to better assess whether these control technologies can be installed.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM