Milieukwaliteitsnormen voor barium in oppervlaktewater : Voorstel voor een herziening volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn Water

Milieukwaliteitsnormen voor barium in oppervlaktewater : Voorstel voor een herziening volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn Water

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 29-01-2021 op pagina 111 Het RIVM stelt nieuwe waterkwaliteitsnormen voor de stof barium voor. Deze normen geven aan welke concentratie in het water veilig is voor planten en dieren die in het water leven, en voor mensen en dieren die vis uit dat water eten. De aanpassing is nodig omdat er nieuwe informatie is over de effecten van barium op mensen, dieren en planten. Zo is de gezondheidskundige risicogrens soepeler geworden. Deze risicogrens geeft aan hoeveel van een stof mensen mogen binnenkrijgen zonder schadelijke effecten voor hun gezondheid. Barium komt van nature voor in het milieu. Mensen kunnen daarom barium binnenkrijgen via hun voedsel en drinkwater. Het is bekend hoeveel barium mensen dagelijks mogen binnenkrijgen zonder schadelijke gevolgen voor hun gezondheid. Met die waarde is berekend wat er maximaal in vis mag zitten als mensen tijdens hun hele leven elke dag vis zouden eten. Gegevens uit de wetenschappelijke literatuur laten zien dat de concentraties van barium in vis en schaaldieren niet over die veilige waarde voor mensen heen gaan. Vogels en zoogdieren kunnen barium binnenkrijgen door waterplanten te eten, maar tot een concentratie van 93 microgram per liter water zijn er geen negatieve effecten te verwachten. Dit geldt ook voor vissen, watervlooien en andere dieren die in het water leven. De concentraties in het Nederlandse water zijn over het algemeen lager dan deze waarde. Om de nieuwe norm te bepalen heeft het RIVM recente literatuur gebruikt over het gedrag en de effecten van barium in het milieu en over de hoeveelheid barium die planten en dieren opnemen. Bij de normafleiding is er rekening mee gehouden dat barium van nature in het milieu zit.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 29-01-2021 on page 111

RIVM is proposing new water quality standards for barium in surface water. These standards represent a safe concentration in water for aquatic organisms, for fish consumption by humans and for animals feeding on fish. The update is necessary because new information has become available on the effects of barium on humans, animals and plants. The health based risk limit has become less stringent. This risk limit indicates the intake level without harmful effects on human health.

Barium is a natural compound and humans may be exposed to it via food and drinking water. The amount of barium that humans can ingest daily without health risk is a known factor. This value was used to calculate the maximum allowable concentration in fish for daily lifetime consumption by humans.

Data from the scientific literature show that barium concentrations in fish and shellfish do not exceed this safe concentration for humans. Birds and mammals can be exposed to barium via consumption of aquatic vegetation, but negative effects are not expected for concentrations up to 93 microgram per litre water. This also applies to fish, water fleas and other aquatic organisms. Concentrations in Dutch surface water are generally below this value.

To determine the new standard, RIVM used recent literature on the environmental behaviour and effects of barium and the uptake of barium by plants and animals. The natural presence of barium in the environment was taken into account in calculating the new standard.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1864 kb