Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM doet een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor drie geneesmiddelen in oppervlaktewater. Het betreft carbamazepine (epilepsie), metoprolol (hartkwalen) en metformine (diabetes). Deze geneesmiddelen zijn de afgelopen jaren in Nederlands oppervlaktewater aangetroffen. Ze zijn opgenomen op een 'watchlist' van stoffen die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. De normvoorstellen kunnen worden gebruikt om de risico's voor mens en milieu beter in te schatten en dienen als advieswaardes voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van normen. Methodologie Voor waterkwaliteitsnormen worden de effecten van een stof op vier 'routes' onderzocht: schade aan ecosystemen, doorvergiftiging naar visetende dieren, consumptie van vis door mensen en oppervlaktewater voor de drinkwaterproductie. De route met de strengste norm bepaalt de uiteindelijke norm. Verder maakt de gebruikte Kaderrichtlijn water onderscheid tussen normen voor chronische en acute blootstelling. Beschikbaarheid van gegevens Voor een ander geneesmiddel op de 'watchlist', amidotrizoinezuur (röntgencontrastmiddel), was het niet mogelijk een norm af te leiden. Het RIVM kon niet beschikken over de benodigde gegevens. Ook voor de andere geneesmiddelen werd de normafleiding beïnvloed door een gebrek aan toegang tot originele onderzoeksgegevens. Het RIVM pleit ervoor dat de geneesmiddelenfabrikanten en de toelatingsautoriteiten alle gegevens ter beschikking stellen die nodig zijn om milieukwaliteitsnormen af te leiden. Monitoring Geneesmiddelen komen hoofdzakelijk via het riool in het oppervlaktewater terecht. Meetgegevens in Nederlandse oppervlaktewateren laten zien dat de voorgestelde normen niet worden overschreden. De metingen zijn echter gedaan in grote rivieren en niet in kleinere waterlichamen, waar minder verdunning van afvalwater optreedt. Waterbeheerders verzamelen momenteel meetgegevens om na te gaan in hoeverre de voorgestelde normen in deze kleinere wateren worden overschreden.

Abstract

RIVM proposes water quality standards for three pharmaceuticals in surface water: carbamazepine (epilepsy), metoprolol (heart failure) and metformin (diabetes). During the past years, these pharmaceuticals have been found in surface water in the Netherlands. They were included in the so-called 'watchlist' of substances which can negatively affect water quality. The proposed quality standards can be used to better estimate possible risks for man and the environment. They serve as advisory values for the Ministry of Infrastructure and Environment, which is responsible for standard setting. Methodology For water quality standards, four exposure routes are taken into account: direct effects on ecosystems, secondary poisoning of fish-eating animals, consumption of fish by man and the abstraction of surface water for drinking water. The route with the most strict quality standard determines the final quality standard. The WFD methodology further distinguishes between standards protecting against prolonged and short-term exposure. Availability of data For another watchlist pharmaceutical, amidotrizoic acid (an X-ray contrast medium), the derivation of environmental quality standards turned out to be not possible. RIVM was not able to use the relevant data for this substance. In general, a lack of access to original study reports hampered a sound derivation of quality standards, also for the other compounds. RIVM makes a plea that pharmaceutical companies and competent authorities provide all information needed to derive environmental quality standards for pharmaceuticals. Monitoring Pharmaceuticals enter the environment through sewage. Monitoring data in surface waters in the Netherlands show that the proposed quality standards are not exceeded. However, these monitoring data concern large rivers and not the smaller water bodies with a lower dilution of the sewage effluent. At this moment, water boards are collecting monitoring data to assess if the proposed water quality standards are exceeded in these smaller water bodies. This research was conducted by order of the Ministry of Infrastructure and Environment.

Overig

Grootte
443KB