Milieurisico’s van scrubberlozingen in Nederlandse wateren. Een vervolgstudie

Milieurisico’s van scrubberlozingen in Nederlandse wateren. Een vervolgstudie

Go to abstract

Samenvatting

Scrubbers halen zwavel uit de uitlaatgassen van schepen en verzamelen deze in afvalwater. Dit gebeurt om te voorkomen dat er meer zwavel in de lucht komt dan is toegestaan. De meeste schepen gebruiken een open systeem waarmee ze het afvalwater op zee of in een haven lozen. Hierbij komen ook andere vervuilende stoffen uit de uitlaatgassen in het water terecht.

Het RIVM heeft berekend of de lozing van dit afvalwater in de haven van Amsterdam schadelijk is voor het milieu. Hierbij is gekeken naar polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s) en metalen. De berekende concentraties blijven ruim onder de milieunormen. Deze resultaten zijn in lijn met het onderzoek dat het RIVM eerder deed over drie andere gebieden. Dat waren de haven van Rotterdam, een drukbevaren deel van de Noordzee, en een gebied in de Caraïben met kwetsbare natuur, zoals de Sababank.

Daarna is de bijdrage van het afvalwater van schepen vergeleken met de vervuiling die al in het water zit. Want ook door andere bronnen dan zeevaart, zoals de industrie, komen PAK’s en metalen in het water terecht. Het afvalwater blijkt relatief weinig bij te dragen aan de totale vervuiling. Toch zijn dit soort lozingen niet wenselijk, omdat daardoor slecht afbreekbare stoffen in het milieu terechtkomen. Alle verontreinigende stoffen samen kunnen gevolgen hebben voor het milieu.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)). De aanleiding is dat steeds meer zeeschepen scrubbers gebruiken. Hierdoor komt er meer geloosd afvalwater in de zee. Internationaal is er veel discussie over het gebruik van scrubbers en de eisen waar ze aan moeten voldoen.

Abstract

Scrubbers remove sulphur from ship exhaust gases and collect it in wastewater. This prevents more sulphur being emitted into the air than is permitted. Most ships use an open-loop system that discharges wastewater at sea or in a harbour. The disadvantage of this is that other pollutants from exhaust gases also end up in the water.

RIVM has calculated whether the discharge of this wastewater is harmful to the environment of the Port of Amsterdam. For this study, it examined polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and metals. The calculated concentrations remain well below environmental standards. These results are in line with research that RIVM previously carried out in three other areas. These were the port of Rotterdam, a heavily sailed area of the North Sea, and an area in the Caribbean with vulnerable nature, such as the Saba Bank.

The contribution of the wastewater was then compared with the pollution already present in the water. PAH and metals also end up in the water from other sources, such as industry. The wastewater appears to contribute relatively little to the total level of pollution. However, these types of discharges are undesirable because poorly degradable substances end up in the environment. The effect of all pollutants combined may have environmental consequences.

The study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W). The reason for the study is the increased use of scrubbers on seagoing vessels. This results in more wastewater being discharged into the sea. Internationally, there has been much discussion about the use of scrubbers and the requirements they must meet.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1935 kb