Serious annoyance and sleep disturbance in the Netherlands - Study of Perception of the Home Environment (OBW) 2020

Serious annoyance and sleep disturbance in the Netherlands - Study of Perception of the Home Environment (OBW) 2020

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wil weten hoe bewoners hun woonomgeving beleven. Het laat dat sinds 1977 onderzoeken; sinds 2003 door het RIVM. Het onderzoek brengt onder andere in kaart hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid in de woonomgeving ervaren.

In 2020 zijn hinder en slaapverstoring door andere bronnen bepaald dan in 2019. Mensen hadden in 2020 vooral ernstige hinder van bronnen vlak bij hun woning, zoals wegverkeer, buren en bouw- en sloopactiviteiten. Van andere bronnen die ernstige hinder veroorzaken, zoals vlieg- en railverkeer, hadden ze juist minder last. Dit komt zeer waarschijnlijk door maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan. Hierdoor bleven mensen meer thuis en hebben ze meer vanuit huis gewerkt. Ook hebben mensen minder gereisd met auto, trein of vliegtuig.

De belangrijkste geluidbronnen voor hinder en slaapverstoring blijven buren, volgens dit onderzoek, ‘buren’ en ‘wegverkeer’. In 2020 was de categorie ‘wegverkeer’ (op wegen tot 80 kilometer per uur) de belangrijkste bron van slaapverstoring; in 2019 was dat de categorie buren. De belangrijkste bron van geluidhinder is ‘buren’. Het gaat daarbij om activiteiten van mensen/dieren, rond het huis, spelende kinderen en tuinieren, en motoren. ‘Buren’ en ‘wegverkeer’ blijven ook de belangrijkste bronnen van hinder door trillingen.

Wat geurhinder betreft, zijn ‘buren’ in 2020 de belangrijkste bron. In 2019 waren dat de categorieën ‘open haarden’ en ‘allesbranders’. Verder zijn mensen die in een drukke straat wonen, bezorgder over hun veiligheid en over effecten op hun gezondheid door geluid rond huizen dan in 2019. Mensen hebben dezelfde verwachtingen (vooruitgaan, achteruitgaan, hetzelfde blijven) over de ontwikkeling in de toekomst van de buurt of over geluid in hun omgeving als in 2019.

In 2020 namen bijna 2.300 inwoners van Nederland van zestien jaar en ouder deel aan dit onderzoek. Dit aantal is ongeveer hetzelfde als de jaren ervoor. Het RIVM en het CBS voerden het onderzoek uit. Het RIVM rapporteert de bevindingen die op basis van een vragenlijstonderzoek (Onderzoek Beleving Woonomgeving OBW) zijn verzameld.

Abstract

The Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W) wants to know how residents experience their living environment. It has carried out investigations in this area since 1977; since 2003, these have been carried out by the Netherlands Institute for the Environment and Public Health (RIVM). Among other things, the study maps out how residents experience noise, vibrations, odours and safety in the living environment.

In 2020, annoyance and sleep disturbance were caused by different sources than in 2019. In 2020, people were particularly affected by sources close to their home, such as road traffic, neighbours and construction and demolition activities. Other sources of serious annoyance, such as air and rail traffic, caused them less trouble. This was very probably due to the measures taken to combat the spread of the coronavirus SARS-CoV-2. As a result, people stayed at home more and worked from home more. People also travelled by car, train or plane less often.

The main sources of noise that cause annoyance and sleep disturbance remain neighbours and road traffic. In 2020, road traffic (on roads with speeds of up to 80 kilometres per hour) was the main source of sleep disturbance; in 2019, it was neighbours. Neighbours are the main sources of sound annoyance. This involves activities by people/animals, around the house, playing children and gardening, as well as motorcycles. Neighbours and road traffic also remain the main sources of sound annoyance caused by vibrations.

As far as odour annoyance is concerned, neighbours are the main source in 2020. In 2019, these were the categories ‘fireplaces’ and ‘multifuel stoves’. Furthermore, people are more concerned about their safety with respect to living in a busy street and about effects on their health from noise in the neighbourhood than in 2019. People have the same expectations about the developments in the future of the neighbourhood or about noise as in 2019.

In 2020, almost 2,300 residents of the Netherlands aged 16 and above took part in this survey. This number is roughly the same as in previous years. The research was carried out by RIVM and Statistics Netherlands (CBS). RIVM reports the findings collected on the basis of a questionnaire survey (OBW Study of Perception of the Home Environment).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
908 kb