Go to abstract

Samenvatting

Tussen 1998 en 2011 is op acht schietterreinen onderzocht of de bodem is vervuild door stoffen uit kogels die het doel missen en die in zogeheten kogelvangers terechtkomen. Centraal staat de vraag of de vervuiling die hierdoor ontstaat, vooral door lood, een risico vormt voor het ecosysteem. Als daar sprake van is, moet vervolgens worden bepaald of de bodem met spoed moet worden gesaneerd. Het RIVM heeft deze risicobeoordelingen geanalyseerd en reikt enkele verbeterpunten aan om toekomstige onderzoeken op vergelijkbare terreinen efficiƫnter uit te voeren. Bij een verontreiniging wordt stapsgewijs bepaald of wel of niet met spoed moet worden gesaneerd. Hiervoor worden onder andere modelberekeningen gemaakt van de effecten van een vervuiling op het ecosysteem op basis van de concentraties van stoffen in de grond. Een volgende, optionele, stap is het zogeheten Triade-onderzoek, waarbij de vervuiling gelijktijdig via drie 'sporen' wordt beoordeeld: chemisch, ecotoxicologisch en ecologisch. Uit een evaluatie blijkt dat met deze stap een genuanceerder beeld van de verontreiniging wordt verkregen dan met een standaard risicobeoordeling. De Triade-onderzoeken op de schietbanen laten in bijna alle gevallen zien dat de risico's kleiner zijn. De aanbevelingen betreffen de opzet van de risicobeoordelingen, een optimale bemonsteringsstrategie, de keuze van indicatoren, en de integratie van de gegevens. Zo wordt aanbevolen om een toets met bacteriƫn (Microtox-toets) in te zetten, en tevens een andere bioassay. Bioassays zijn laboratoriumtesten waarin organismen worden blootgesteld aan monsters van de schietbanen om de effecten van verontreiniging te meten. Een andere aanbeveling is om de bemonsteringsstrategie af te stemmen op veelvuldig voorkomende factoren die de relatie tussen de vervuiling en de effecten op het ecosysteem verstoren.

Abstract

Between 1998 and 2011, eight shooting ranges have been assessed for soil contamination caused by bullets that missed the target and ended in the stopbutt. The central question was if this contamination, primarily by lead, poses a risk for the ecosystem. In that case, it needs to be determined whether there is urgency to remediate the soil. The RIVM has analysed these risk assessments and indicates points of improvement for more efficient future research at similar terrains. In case of a contaminated site, one uses a tiered approach to determine the urgency of remediation. First, model calculations based on the concentrations of the substances in the soil predict the effects on the ecosystem. In the next - optional - step, the so-called Triad approach, uses three lines of evidence; chemical, ecotoxicological and ecological. The evaluation shows that this step provides a more nuanced view of the contamination compared to the first step. The Triad researches at the shooting ranges show, in almost all cases, that the risks are smaller. The recommendations regard the design of the risk assessments, an optimal sampling strategy, the selection of indicators, and the integration of the results. Thus it is recommended to use a bacteria assay (Microtox) and another bioassay. Bioassays are laboratory tests that expose organisms to samples of the shooting range to measure the effects of the contamination. Another recommendation is to adjust the sampling strategy to frequently occurring confounding factors, which disturb the relation between the contamination and effect on the ecosystem.

Resterend

Grootte
756KB