Go to abstract

Samenvatting

Onderzoek naar de kwaliteit van een aantal werker inhalatie-DNELs Om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, is het belangrijk dat de blootstelling wordt beperkt. Dit gebeurt op basis van grenswaarden. Van een klein deel van deze stoffen heeft de grenswaarde voor de blootstelling een wettelijke status in Nederland. Voor het merendeel moeten werkgevers deze grenswaarden zelf bepalen. Het RIVM heeft onderzocht in hoeverre deze wettelijk erkende grenswaarden verschillen van de DNEL's (Derived No Effect Levels) die de industrie voor REACH zelf vaststelt. Deze DNEL's zijn vereist voor stoffen die worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU in een volume van 10 ton per jaar of meer. Tussen de waarden blijken verschillen te zitten, die soms zelfs groot zijn. Omdat bij de ene stof de DNEL hoger was en in andere gevallen de wettelijk erkende waarde, kunnen hier nog geen duidelijke lessen uit worden getrokken. Vervolgens heeft het RIVM de kwaliteit van de door de industrie afgeleide DNEL's beoordeeld. Hiervoor is van 18 geselecteerde stoffen de DNEL bepaald met behulp van de vertrouwelijke gegevens die de industrie gebruikt, en volgens de handleiding van ECHA (European Chemical Agency). In bijna alle gevallen zijn de door het RIVM afgeleide DNEL's lager dan die door de industrie zijn afgeleid. Dit kan betekenen dat voor deze stoffen onvoldoende bescherming wordt geleverd op de werkplek. Deze verschillen zijn onder andere een gevolg van de keuze bij welke concentratie gezondheidsschade ontstaat. Daarnaast hanteert de industrie een krappere veiligheidsmarge. Vanwege de gerichte selectie van de stoffen geldt deze conclusie niet voor alle DNEL's van de industrie. Wel betekent het dat de DNEL's die de industrie afleidt, niet zonder meer kunnen worden gebruikt voor risicoschattingen. Het RIVM pleit voor meer transparantie over de manier waarop de DNEL's worden bepaald, door informatie uit te wisselen en daarover te discussiëren. Daarnaast beveelt het instituut aan om op de website van de ECHA een handzame lijst met de DNEL's voor werkers op te stellen en publiek te maken. Het RIVM heeft tegelijkertijd onderzocht hoe de DNEL's kunnen worden verbeterd (zie bijlage B van dit rapport). Part B: Discussion paper on the possibilities to improve the overall quality of DN(M)ELs Om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, is het belangrijk dat de blootstelling wordt beperkt. Dit gebeurt op basis van grenswaarden. Van een klein deel van deze stoffen heeft de grenswaarde voor de blootstelling een wettelijke status in Nederland. Voor het merendeel moeten werkgevers deze grenswaarden zelf bepalen. Een hulpmiddel om deze grenswaarden te bepalen, kunnen zogeheten DNEL's (Derived No Effect Levels) zijn die de industrie zelf moet vaststellen volgens de Europese stoffenwetgeving REACH. Deze DNEL's zijn vereist voor stoffen die in de EU worden geproduceerd of geïmporteerd in een volume van 10 ton per jaar of meer. Uit parallel RIVM-onderzoek blijkt dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen de DNEL's die door RIVM-experts zijn afgeleid en DNEL's die door bedrijven zelf zijn bepaald. Daardoor is het onzeker of werknemers voor deze stoffen voldoende worden beschermd. Het RIVM vindt het daarom van belang dat de DNEL's, en daarmee beschermingsniveaus, op een juiste, transparante en breed gedragen wijze tot stand komen. In dit rapport bespreekt het RIVM hoe dit kan worden gerealiseerd en welke rollen verschillende stakeholders daarbij hebben. Een belangrijk uitgangspunt blijft dat de industrie ervoor verantwoordelijk is dat de DNEL's op de juiste manier worden afgeleid. Een eerste logische stap in een verbeterslag is dat de industrie de wijze waarop de DNEL's worden afgeleid, beter te controleren maakt. Ook kan de industrie kwaliteitseisen stellen aan de wijze waarop de DNEL's worden afgeleid. Zo kan de industrie afspreken dat DNEL's alleen bepaald mogen worden door mensen met voldoende kennis van zaken, gekoppeld aan een opleidingseis. Voor overheden liggen er verbetermogelijkheden vanuit hun controlerende taak, die op Europees niveau binnen het REACH-raamwerk kunnen worden ingevuld. Ook kunnen nationale overheden verkennen welke mogelijkheden nationale handhavingsorganen, zoals de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), hebben. Ook ligt er een rol voor de overheid om het huidige richtsnoer voor de DNEL's gebruiksvriendelijker en transparanter te maken. Tot slot moet er aandacht komen voor de verankering van de kwaliteitsvraag in het juiste proces. Een mogelijkheid hiertoe is kwaliteit van DNEL's en bedrijfsgrenswaarden op te nemen in de collectieve afspraken tussen werkgevers en werknemers, en daarmee onderdeel te maken van de afspraken binnen een sector. Dat kan bijvoorbeeld in een zogenoemde arbocatalogus, een set afspraken over arbeidsomstandigheden die binnen een sector tussen werkgevers en werknemers wordt gemaakt.

Abstract

Study on the quality of some worker inhalation DNELs Limit values are important to control worker exposure to substances in order to create safe and healthy working conditions. For a restricted number of substances, public limit values with a legal status have been derived. For the remaining substances, employers must derive their own private limiting values. RIVM studied the numeric differences between these legally accepted public limiting values and the DNELs (Derived No Effect Levels) which are derived by industry within the framework of REACH. These DNELs are obligatory for substances produced or imported in the EU in an amount of 1 or more tonnes/year. We found (large) differences between the two values. However, no clear conclusions can be drawn on these differences; the DNEL was higher for one substance and the public limiting value for another substance. Subsequently, RIVM evaluated the quality of DNELs that were derived by industry. For that purpose, RIVM scientists derived their own DNEL for 18 substances by using the information that was provided by industry and by following the ECHA guidance (European Chemical Agency). The DNELs derived by the RIVM experts were lower compared to the DNELs derived by industry in almost all cases. This may indicate that insufficient protection is provided in the workplace for these substances. One reason for the difference between the two DNELs is the choice of the concentration at which health effects are expected. Next to this, industry uses a smaller safety margin. Because of the targeted selection of the substances studied, the conclusions cannot be simply extrapolated to all DNELs derived by industry. However, it means that DNELs derived by industry cannot be used in risk assessments without further evaluation. RIVM pleads for more transparency on the derivation of DNELs, by exchanging information and discussing the DNEL. Next to this, the institute advises to ask ECHA to create a list of DNELs and make it publicly available on their website. RIVM studied simultaneously the way in which the quality of DNELs may be improved (appendix B of this report). Part B: Discussion paper on the possibilities to improve the overall quality of DN(M)ELs Limit values are important to control worker exposure to substances in order to create safe and healthy working conditions. For a restricted number of substances, public limit values with a legal status have been derived. For the remaining substances, employers must derive their own private limiting values. The REACH regulation introduced two new concepts of limit values for exposure of humans, the so-called Derived No-Effect Levels (DNEL) and the Derived Minimum Effect Levels (DMELs). These DNELs and DMELs are used within the REACH systematics to derive the appropriate risk management measures to ensure safe working with chemicals. Outside the scope of REACH the DNELs and DMELs are considered as a useful and important tool to help companies set company specific exposure limit values. In this report, we discuss and underline the need for good quality DNELs and DMELs considering their pivoting role in the effective control of worker exposure to chemicals. Considering the fact that there are strong indications that the quality of DNEL/DMEL and DNEL/DMEL-derivation is not up to standard, we identify and discuss a number of routes that are open to each of the stakeholders to come to an improved quality for DNELs and DMELs.

Resterend

Grootte
545KB