Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead

Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead

Go to abstract

Samenvatting

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht zoeken naar een gezamenlijke aanpak van grote gebieden waarvan de bodem door verschillende bronnen met lood is verontreinigd (diffuus lood). Het betreft vooral wijken in vooroorlogse stadscentra en oude dorpskernen. Zaanstad heeft als eerste gemeente in Nederland hiervoor beleid opgezet. Om te kijken of dit beleid breder inzetbaar is, heeft het RIVM het Zaans beleid geƫvalueerd. Hieruit blijkt dat Zaanstad het merendeel van de adviezen van het RIVM en de GGD uit 2016 in de praktijk brengt en op deze manier de blootstelling aan bodemlood vermindert. In het Zaans beleid is een voorlichtingscampagne opgezet voor bewoners en zijn gebruiksadviezen opgesteld, zoals het advies om kinderen niet op de onbedekte bodem te laten spelen en altijd hun handen te wassen na het buitenspelen. Ook wordt ouders geadviseerd te kiezen voor een zandbak met schoon zand en een goede grasmat in hun tuin. Daarnaast is een saneringscriterium vastgesteld om verontreinigde particuliere tuinen aan te pakken. Wanneer de hoeveelheid lood in tuinen onder dit criterium ligt, volstaan de gebruiksadviezen. Bij hogere hoeveelheden zijn extra maatregelen (sanering of maatwerk) nodig. Het RIVM adviseert gemeenten om de plekken die intensief door kinderen worden gebruikt te inventariseren en zo nodig aan te pakken. Verder wordt aanbevolen om bewoners te blijven informeren en na te gaan of zij bekend zijn met de gebruiksadviezen. Om de gezondheidsrisico's van blootstelling aan bodemlood voldoende te beperken, herhaalt het RIVM het advies uit 2016 om behalve tuinen ook andere risicovolle plaatsen aan te pakken. Dit betreft bijvoorbeeld plaatsen waar kinderen regelmatig spelen en in contact kunnen komen met verontreinigde bodem, zoals kinderspeelplaatsen, trapveldjes en tuinen rond scholen en kinderdagverblijven. Lood heeft effect op de ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden, omdat zij vaak de neiging hebben om voorwerpen of hun vingers in de mond te steken. Hoe groot dit effect is, hangt onder meer af van de hoogte en frequentie van de blootstelling.

Abstract

The provinces of Zuid-Holland, Noord-Holland, and Utrecht are looking for a collective approach for dealing with large areas where the soil has been polluted by various sources of lead (diffuse lead). The areas in question are primarily neighbourhoods in pre-war city centres and old village centres. Zaanstad is the first municipality in the Netherlands that has formulated policy for this purpose. RIVM has evaluated Zaanstad's policy to see whether this policy is applicable on a wider basis. The conclusion is that Zaanstad is implementing the greater part of the recommendations of RIVM and the Municipal Public Health Services from 2016 in practice and is reducing exposure to soil lead accordingly.

Within the Zaanstad policy framework, a public information campaign was organised for residents. User recommendations were formulated, for example ensuring that children do not play on the bare soil and that they always wash their hands after playing outside. Parents are also advised to choose a sandbox with clean sand and a good covering of grass in their garden. In addition, a remediation criterion was determined for dealing with privately owned polluted gardens. If the concentration of lead in the garden is below this criterion, it's sufficient to follow the user recommendations. If higher concentrations are present, additional measures are required (remediation or customised measures).

RIVM advises municipalities to take stock of the locations that are used intensively by children and to take adequate measures, if necessary. In addition, municipalities are advised to continue providing information to residents and to monitor whether they are familiar with the user recommendations.
In order to adequately limit the health risks associated with exposure to soil lead, RIVM repeats the recommendation given in 2016 to deal with other high-risk locations in addition to gardens. This includes, for example, locations where children regularly play and can come into contact with polluted soil, such as children's playgrounds, small pitches and gardens in the vicinity of schools and daycare centres. Lead has effect on the development of the brain. Particularly for young children this can result in a loss of several IQ points, as they often have a tendency to put objects or fingers in their mouth. The magnitude of this effect depends on various factors, including the intensity and frequency of the exposure.

Resterend

Grootte
1.41MB