Air quality footprint of Schiphol Airport 2022

Air quality footprint of Schiphol Airport 2022

Go to abstract

Samenvatting

Elk jaar stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) de Staat van Schiphol op. Dit overzicht geeft vanuit verschillende perspectieven inzicht in de veiligheid en duurzaamheid op en rond de luchthaven. Voorbeelden zijn het aantal aanrijdingen, botsingen met vogels en geluidniveaus. Een van de perspectieven waar inzicht in wordt gegeven is luchtkwaliteit. De ILT gebruikt cijfers van het RIVM om de bijdrage van Schiphol aan de luchtkwaliteit in de regio te bepalen. Het RIVM heeft deze gegevens digitaal aangeleverd en geen beschouwing gemaakt van de aangeleverde gegevens.

Het RIVM heeft voor de ILT berekend in welke mate acht sectoren bijdragen aan de concentraties van zes luchtverontreinigende stoffen. De sectoren zijn: industrie, weg- en railverkeer, luchtvaart, scheepvaart, landbouw, diensten, consumenten en het buitenland. Op deze manier wordt de bijdrage van de luchtvaart aan de luchtkwaliteit rond Schiphol naast die van andere sectoren geplaatst. Het gaat om de stoffen: stikstofoxiden, stikstofdioxide, fijnstof (PM10 fijnstof (fijnstof) en PM2,5 fijnstof (fijnstof)), zwaveldioxide en roet. De berekeningen zijn gedaan voor een gebied van 20 bij 20 vierkante kilometer rondom Schiphol.

De concentraties zijn berekend voor de jaren 2015 tot en met 2020. Dit levert een beeld op van de mate waarin Schiphol door de jaren heen aan de luchtkwaliteit bijdraagt. Voor de berekeningen zijn de uitgangspunten gebruikt van de berekening van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)) van 2021.

Abstract

Each year, the Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) prepares the State of Schiphol overview. This overview provides insight into safety and sustainability in and around the airport from various perspectives, for example, the number of accidents, collisions with birds, noise levels et cetera. One of the perspectives analysed is air quality. The ILT uses data provided by RIVM to determine the impact of Schiphol Airport on the regional air quality. RIVM provided these data in digital form and did not analyse the data.

RIVM made calculations for the ILT on the degree to which eight different sectors contribute to the concentrations of air polluting substances. These sectors are: industry, road and rail traffic, air traffic, shipping, agriculture, services, consumers, and international. By doing so, the impact of aviation on the air quality around Schiphol Airport can be compared to that of other sectors. The following substances were considered: nitrogen oxides, nitrogen dioxide (NO2), particulate matter (PM10 and PM2.5), sulphur dioxide, and soot. The calculations were carried out for an area of 20 x 20 square kilometres around Schiphol.

The concentrations were calculated for the years 2015 up to and including 2020. This gives an idea of the degree to which Schiphol Airport has an impact on air quality over the years. The calculations were based on the guidelines used for calculating the Large-scale Concentration Maps of the Netherlands.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM