Go to abstract

Samenvatting

Zelfregulering werkt onvoldoende. Ziekenhuizen gebruiken vaak lasers van de hoogste risicoklasse, vooral binnen de oogheelkunde en de dermatologie. Gebruik van dit soort zware lasers vereist een deugdelijk veiligheidssysteem, maar dit lijkt bij veel zorginstellingen te ontbreken. Zelfregulering om zo'n systeem op te zetten werkt tot op heden onvoldoende. Dit blijkt uit een enquête onder twintig Nederlandse ziekenhuizen die het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft uitgevoerd. Onzorgvuldig gebruik van laserapparatuur kan brand veroorzaken, of leiden tot ernstig lichamelijk letsel bij patiënten, behandelaars en omstanders. Huidige kaders onvoldoende nageleefd. Er bestaan weinig wetten en regels die specifieke voorschriften voor het gebruik van medische lasers bevatten. Alleen de bescherming van werknemers tegen de risico's van laserlicht is geregeld in het Arbobesluit van 2010. Hierin staat dat werkgevers risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E's) moeten maken, maar dat gebeurt nog lang niet in alle ziekenhuizen. De Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg (SLG) heeft aanbevelingen opgesteld, maar ook deze worden voor een groot deel niet gevolgd. Wel stellen ziekenhuizen veiligheidseisen aan behandelruimtes en zorgen ze dat de laserapparaten op tijd worden onderhouden. Bovendien zorgen de meeste ziekenhuizen voor veiligheidsinstructies aan gebruikers en registreren ze incidenten. Aanbevelingen laserveiligheid. Het RIVM beveelt ziekenhuizen aan een deugdelijk systeem voor laserveiligheid in te voeren, bij voorkeur conform de basiseisen van het Veiligheidmanagement Systeem (VMS), dat alle ziekenhuizen eind 2012 ingevoerd moeten hebben. Hierbij kunnen de instellingen gebruik maken van de aanbevelingen van de SLG. Volgens het RIVM is de veiligheid geborgd als aantoonbaar aan een aantal kernpunten wordt voldaan. Voorbeelden zijn: formuleer helder een laserveiligheidsbeleid, stel een bekwaam- en bevoegdheidsregister op, stel protocollen op voor behandelingen, en controleer de kwaliteit van veiligheidsbrillen. Wel pleit het RIVM voor een flexibele invulling van een dergelijk systeem die aansluit bij de organisatiestructuur van het ziekenhuis.

Abstract

Independent regulation is not effective.
Hospitals often use lasers belonging to the highest risk categories, especially in the specialisms of ophthalmology and dermatology. The use of these types of high-powered lasers requires a sound safety system which appears to be lacking in many Dutch healthcare institutions. Setting up such a system through selfregulation has not been sufficiently effective up to now. This has become clear from a survey held in twenty Dutch hospitals by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) as commissioned by the Dutch Health Care Inspectorate (IGZ). Careless use of laser apparatus can lead to fires or to severe physical injury in patients, treating professionals, and bystanders.
Insufficient compliance with current safety frameworks.
There are few laws and regulations that target the use of medical lasers. For example, in the Working Conditions Decree of 2010, only the protection of employees against the risks of exposure to laser beams is regulated. This Decree states that employers are obliged to make risk inventories and risk evaluations. However, this still does not take place in all hospitals in the Netherlands. The Dutch foundation Laser Safety in Health Care (SLG), has drawn up safety recommendations for lasers but compliance with them is largely poor.
Hospitals do, however, have safety rules with regard to treatment rooms and the timely maintenance of laser equipment. Moreover, most hospitals do have safety instructions for laser users and any incidents that occur are registered.
Recommendations for laser safety.
The RIVM has advised hospitals to introduce sound and reliable systems for laser safety. This should conform to the basic requirements of the safety management system that must be introduced in all Dutch hospitals by the end of 2012. For this purpose, health care institutions may apply the recommendations of the SLG. According to the RIVM, safety is secured when there is proof that a number of essential measures have been taken. Examples of this are: a clear laser safety policy has been formulated, a competency register has been drawn up, protocols for treatments have been made and the quality of safety goggles checked. The RIVM calls for the flexible application of such systems in hospitals that links up with their organizational structure.

Overig

Grootte
1.66MB