A behavioural scientific analysis of the press conferences during the COVID-19 pandemic

A behavioural scientific analysis of the press conferences during the COVID-19 pandemic

Go to abstract

Samenvatting

Tijdens de coronacrisis waren persconferenties een belangrijk middel voor de overheid om het publiek te informeren. De overheid kondigde er maatregelen en adviezen over gedrag in aan, zoals afstand nemen, thuiswerken en de sluiting van de scholen. Ook legde ze daarin uit wanneer maatregelen werden afgeschaft. Het RIVM heeft een overzicht gemaakt welke technieken uit de sociale wetenschappen tijdens persconferenties zijn gebruikt. Daarbij hebben onderzoekers gekeken naar communicatietechnieken die kunnen helpen om draagvlak te creëren voor het coronabeleid en het gewenste gedrag te ondersteunen.

Op basis hiervan stelt het RIVM voor om bij een volgende gezondheidscrisis meer te benoemen wanneer en hoe de mening van burgers is meegewogen bij bepaalde beslissingen. Bij de introductie van nieuwe maatregelen, die nieuw of ander gedrag van mensen vragen, is het altijd belangrijk om duidelijk te maken wat mensen moeten doen, waarom en hoe. Dit gebeurde tijdens de persconferenties niet altijd. Verder is het belangrijk om ook voor andere zaken dan gezondheid aandacht te hebben als een crisis invloed heeft op verschillende aspecten van het leven. Denk aan de economie en het maatschappelijk welzijn.

Andere communicatietechnieken die kunnen helpen om draagvlak voor beleid te ondersteunen zijn vaak ingezet. Bijvoorbeeld uitleggen met welke informatie een besluit is genomen, of welke dilemma’s er waren. Ook zijn verschillende gedragsveranderingstechnieken ingezet om nieuw gedrag te ondersteunen. Bijvoorbeeld door te benoemen wat de gevolgen zijn als het gedrag wordt uitgevoerd (‘minder besmettingen’), of door steun en waardering uit te spreken voor het naleven van de maatregelen.

Het overzicht van helpende communicatietechnieken kan gebruikt worden voor toekomstige persconferenties. De technieken kunnen ook worden ingezet voor andere communicatiemiddelen.

Abstract

During the COVID-19 pandemic, press conferences were an important way for the government to provide information to the public. The government announced measures and issued advice about behaviour, such as social distancing, working from home and the closure of schools. It also used press conferences to let people know when measures had been lifted. RIVM has created an overview of communication techniques derived from behavioural science that were used during press conferences. Researchers looked at the communication techniques that could help create support for coronavirus policies and encourage the desired behaviour.

Based on this research, RIVM proposes that – in the event of another health crisis – the government should mention more explicitly when and how the opinions of citizens are taken into consideration in certain decisions. When introducing new measures that require people to behave in a new or different way, it is always important to make clear what people must do, and why and how. This did not always happen during the press conferences. It is also important to consider matters other than health when a crisis impacts different aspects of life, such as the economy and social well-being.

Different communication techniques that could help to generate support for policies were already frequently used. Examples included explaining what information was relied on when making a decision, or what the dilemmas were. In addition, various behavioural change techniques were used to promote new behaviour, such as specifying the positive outcomes if the behaviour is adopted (‘fewer infections’) and expressing support and appreciation for people’s compliance with the measures.

The overview of helpful communication techniques can be used for future press conferences. The techniques can also be used with other means of communication.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
862 kb