Go to abstract

Samenvatting

Cijfers gehoorschade en geluidsblootstelling onvoldoende Harde muziek in discotheken, tijdens concerten en via koptelefoons kan, net als lawaai op het werk, blijvende gehoorschade veroorzaken. Het gaat daarbij om minder goed horen, doofheid en blijvend oorsuizen (tinnitus). Er zijn aanwijzingen dat vooral jongeren steeds vaker en op jongere leeftijd worden blootgesteld aan een hoeveelheid geluid die een risico kan vormen. Door het gebrek aan harde gegevens is niet bekend hoe vaak gehoorschade precies voorkomt en of het toeneemt. Blootstelling op jonge leeftijd kan onomkeerbare gehoorschade veroorzaken die mogelijk pas op latere leeftijd aan het licht komt. Voor Nederland ontbreken metingen van blootstelling aan lawaai (in decibellen) en gehoorverlies (audiometrie) over een langere periode. De huidige aanwijzingen zijn gebaseerd op gegevens over blootstelling aan muziek en over gehoorproblemen. Deze zijn ontleend aan vragenlijsten onder jongeren en registraties in de gezondheidszorg. Uit de beschikbare gegevens is niet te ontlenen welke bronnen gehoorproblemen veroorzaken. Wel blijkt uit de vragenlijsten dat zowel de omvang van geluidsblootstelling als de frequentie van oorsuizen na een bezoek aan een muziekevenement hoog is. Oorsuizen is, ook als het tijdelijk is, vaak een eerste indicatie van gehoorschade. Aanbevolen wordt meer inzicht te krijgen in de individuele blootstelling bij jongeren, bronnen van hard geluid, en welke geluidniveaus gehoorschade veroorzaken. Het betrouwbaarste onderzoek naar een trend in de tijd is een Amerikaanse studie waaruit blijkt dat het gehoor bij jongeren van 12 tot en met 19 jaar tussen 1988 en 2006 duidelijk is verslechterd, vermoedelijk door hogere muziekblootstelling. Andere aanwijzingen voor een toegenomen blootstelling aan harde muziek zijn dat muziek makkelijker beschikbaar is door de opkomst van de MP3-speler, en de beleving daarvan ('de bas moet je voelen') veranderd is. Verder is het gebruik van koptelefoons toegenomen en is muziekapparatuur technisch verbeterd waardoor het geluid harder kan staan zonder dat het vervormd raakt. Door gehoorschade hebben mensen een slechtere kwaliteit van leven, beperkingen in het sociaal verkeer en een lagere arbeidsparticipatie.

Abstract

Data on music induced hearing loss in the Netherlands insufficient

Exposure to loud music, in a dance hall, during a concert, or via personal music devices, can induce permanent hearing loss, deafness or tinnitus. The risks are similar to exposure to noise in the workplace. There are several indications that especially adolescents are not only increasingly exposed to potentially damaging sound levels, but also at a younger age. However, due to a lack of scientifically sound data, it is not known how frequently hearing loss due to loud music occurs and whether or not the prevalence is increasing. Exposure at a young age may cause irreversible hearing loss that only becomes manifest at a more advanced age.

Long-term studies on exposure to excessively loud music (expressed in decibels) and hearing loss (based on audiometry) are not available for the Netherlands. Current notions on the prevalence and possible time trends are derived either from questionnaires - self-reported hearing loss and sound exposures - or from general practice or hospital admissions registers. Where data on hearing loss are available, it is unknown what the underlying cause is. Questionnaire surveys among adolescents suggest a large exposure to excessively loud music and a correspondingly large prevalence of ringing ears (tinnitus) after visiting a music event. Temporary tinnitus can be a first sign of hearing loss. Recommendations for research are to gain more insight into individual noise and loud music exposures among adolescents, the respective contributions of different sources of loud noise, and the levels of loudness of music levels that may induce hearing loss.

The best example of a study on time trends in hearing loss is an American study, which shows an increase of the prevalence of hearing loss over the period 1988 until 2006 among adolescents aged 12-19 year. This increase is probably due to increased exposure to loud music. Additional signs of a suspected increase in exposure to loud music are the increasing availability and use of personal music players and changes in the perception and experience of music ('feel the bass'). The use of (in ear) headphones has also increased and the quality of music equipment has improved, allowing excessive levels of loudness without distortion of the music. Hearing loss may affect quality of life, social participation and work participation.

Overig

Grootte
564KB