Go to abstract

Samenvatting

Omwonenden van de militaire vliegvelden Leeuwarden en Volkel zijn onzeker over de geluidsniveaus wanneer de Joint Strike Fighter (JSF) in 2019 in gebruik wordt genomen. De vrees is dat de nieuwe toestellen meer geluidoverlast zullen veroorzaken dan de huidige F16's. Er is scepsis of de wettelijke rekenmethode voldoende betrouwbaar is om de toekomstige geluidoverlast goed te beoordelen. Via de motie Eijsink verzoekt de Tweede Kamer de regering om een permanent meetnet in te richten om geluidcontouren te monitoren en specifiek aandacht te besteden aan de geluidhinder. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat met meetposten die gedurende het jaar vrijwel doorlopend in bedrijf zijn, berekende geluidniveaus kunnen worden nagemeten. Met een meetnet kunnen geluidcontouren en het geluid dat de toestellen produceren, puntsgewijs worden gevalideerd. Een meetnet is complementair aan de rekenmethode, maar biedt geen volledig alternatief. Meetresultaten kunnen alleen worden verkregen op een beperkt aantal meetlocaties. De rekenmethode blijft nodig voor de wettelijke doorrekening van vliegscenario's met ruimtelijke kaartbeelden van de geluidcontouren. Verder is geïnventariseerd hoe betrokkenen aankijken tegen de vliegbases en de komst van de JSF, geluidmetingen en de huidige en toekomstige informatievoorziening hierover. In de huidige situatie zijn omwonenden over het algemeen tevreden over de manier waarop vanuit de vliegbases over geluidhinder wordt gecommuniceerd. Voor de toekomstige situatie is er sterke behoefte aan duidelijke informatie over de JSF en de hoeveelheid geluid die deze gaat produceren. Bewoners zijn bezorgd dat de kwaliteit van de leefomgeving door de komst van de JSF achteruit zal gaan en dat zij of hun kinderen, last zullen krijgen van slaapverstoring of piekniveaus in het geluid. Bewoners willen graag informatie over vliegroutes en geluidniveaus. Ook willen ze vooraf worden geïnformeerd over activiteiten en achteraf over afwijkingen in de normale bedrijfsvoering. Geluidmetingen kunnen daarbij onafhankelijke informatie bieden over geluidpieken en risico's daarvan. Dit kan naar omwonenden het vertrouwen geven dat op een rechtvaardige manier met hun zorgen over het milieu en gezondheid wordt omgegaan. Om de effecten van de vervanging van de F16 door de F35 voor beide bases in beeld te brengen is het gewenst om al ten tijde van het nog volledig operationeel zijn van de F16 een meetnet op orde te hebben. Ook ten aanzien van de beleving luidt het advies om voor en na de komst van de JSF de ervaren overlast rondom de bases te monitoren.

Abstract

People living near the military airbases Leeuwarden and Volkel feel unsecure regarding noise levels when the Joint Strike Fighter (JSF) will come into service in 2019. They are concerned that the new airplanes will cause more annoyance than the F-16s. There is scepticism whether the statutory calculation method is sufficiently reliable to properly assess future noise levels. By the Eijsink motion the House has requested the government to set up permanent measurements to monitor noise contours and to pay specific attention to the noise situation.

This research shows that calculation results can be verified, using measuring stations that are continuously in operation throughout the year. A network of measuring sites allows for validation of noise contours and noise production of the new planes. A noise monitoring network is complementary to the calculation, but does not offer a complete alternative. Measurement results can only be obtained locally in a limited number on measurement sites. A calculation method is still needed for the legal evaluation of flight scenarios with spatial images of the noise contours.

Furthermore an inventory was made how stakeholders perceive the air force bases and the arrival of the JSF, noise measurements and the current and future communication processes. In the current situation, local residents are generally satisfied with the way people are informed by the air bases on noise issues.

For the future situation, there is a strong need for clear information on the JSF and the noise levels it will produce. Residents are concerned that the quality of the environment by the arrival of the JSF will deteriorate and that they, or their children, will suffer sleep disturbance or peak levels. In addition, residents would like to receive more information about flight paths and noise levels. They also want to be informed timely about activities and afterwards about deviations from the normal course of business.

Measurements can thereby provide independent information on noise peaks and risks. This may contribute to the confidence that environmental and health aspects are judged and treated in an unbiased and fair manner. It is recommended to monitor both noise levels and the experienced noise nuisance around the bases well before and after the arrival of the JSF.

Overig

Grootte
2.14MB