Go to abstract

Samenvatting

Dit onderzoek beschrijft geluidmetingen langs rijks- en spoorwegen uit 2015 en vergelijkt meetuitkomsten van 2014 met de hoeveelheid geluid die de weg- en spoorbeheerder voor dat jaar hebben berekend. Langs rijkswegen bleek het geluidniveau in 2014 bij metingen op 45 locaties gemiddeld 1,8 decibel hoger te liggen dan de berekende waarde. Langs het spoor, waar eveneens op 45 locaties is gemeten, was er in dat jaar, gemiddeld over alle meetpunten, geen significant verschil. Afhankelijk van de meetlocatie kunnen grotere of kleinere afwijkingen optreden. De berekeningen en metingen zijn uitgevoerd in het kader van de Wet milieubeheer. De weg- en spoorbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail, tonen via berekening aan in hoeverre het jaargemiddelde geluid onder een wettelijke grenswaarde blijft. De berekeningen moeten volgens de wet vervolgens gevalideerd worden met een steekproef van metingen. De precieze analyse van de gemeten verschillen is geen onderdeel van dit onderzoek. Het is aannemelijk dat de hogere gemeten niveaus langs rijkswegen onder meer veroorzaakt worden doordat de wettelijk voorgeschreven rekenmethode uitgaat van stille banden op een droog wegdek. De huidige praktijkomstandigheden zijn gemiddeld ongunstiger. Daarnaast draagt de variatie in akoestische kwaliteit van het wegdek bij aan de verschillen. Het gemeten geluid van het spoormaterieel blijkt overwegend overeen te komen met de standaard rekenmethoden. Het onderzoek geeft ook de meetresultaten uit 2015 weer, die zowel langs de weg als het spoor gemiddeld geen verandering laten zien ten opzichte van de metingen van 2014. De metingen in 2015 komen per locatie goed overeen met 2014. De meetresultaten uit 2015 zullen in een vervolgrapportage worden vergeleken met rekenresultaten van 2015, die in de tweede helft van 2016 door de weg- en spoorbeheerder gepubliceerd zullen worden.

Abstract

This study contains results of noise measurements along motorways and railways from 2015 and compares measurement results of 2014 with calculated noise levels as specified by the road and railway administrator for that year. Along motorways, the noise level of measurements at 45 locations in 2014, showed on average 1,8 decibels higher than the calculated value. Along the railway, were also at 45 measurement sites, on average there was no significant difference over all the measurement sites. Depending on the measuring sites larger or smaller differences can occur. The calculations and measurements are executed in the framework of the Environmental Management Act. The road- and railway administrators, Rijkswaterstaat and ProRail, show by calculation that the annual amount of noise stays below a statutory threshold. The calculations are to be validated with independent sample measurements. The exact analysis of the measured differences is not a part of this research. It is likely that the higher levels measured along motorways is caused by, amongst other things, because the legally prescribed calculation is based on quiet tyres on a dry road surface. The current circumstances in practice on average are less favourable. In addition, variations of the acoustic quality of the road surfaces add to local differences. The measured noise production caused by railway stock mainly agrees with the standard calculation methods. The research also reports the measurement results from 2015, which both for motorways and railways on average showed no clear change from the 2014 measurements. The measurements in 2015 per location match well with those taken in 2014. The results of 2015 will later be compared with calculation results of the road- and railway administrator for 2015, to be published in the second half of 2016.

Overig

Grootte
1.3MB