Noise Monitor 2019 : Measurement and validation of noise production by motorways and railways

Noise Monitor 2019 : Measurement and validation of noise production by motorways and railways

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft de gemeten en berekende geluidniveaus over 2018 met elkaar vergeleken. De gemeten geluidniveaus langs rijkswegen lagen gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Langs het spoor waren de gemeten en berekende geluidniveaus gemiddeld hetzelfde. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de jaren 2013-2017. Zowel bij rijks- als spoorwegen varieert op sommige trajecten de mate waarin de berekende en gemeten geluidniveaus verschillen. Eind 2020 brengt het RIVM een apart onderzoek uit waarin de oorzaken van de verschillen tussen meten en rekenen in de Geluidmonitor 2019 worden onderzocht. De weg- en spoorbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail, berekenen elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst elk jaar met metingen de resultaten van de berekeningen. Het is belangrijk dat de berekeningen zo veel mogelijk aansluiten bij de praktijk. Zowel deze validatie als de berekeningen zijn een verplichting vanwege de Wet milieubeheer. Deze monitor bevat ook de door het RIVM gemeten geluidniveaus in 2019. De weg- en spoorbeheerder maken de berekeningen over 2019 in de tweede helft van 2020 openbaar. Deze berekeningen worden in de Geluidmonitor 2020 vergeleken met de gemeten geluidniveaus in 2019. Deze monitor verschijnt in 2021.

Abstract

RIVM has compared the measured and calculated noise levels over 2018 with each other. On average, the noise levels measured alongside motorways were 2 decibels higher than the calculated values. The measured and calculated noise levels alongside railways were, on average, the same.

This overall picture is in line with the results found over the years from 2013 up to and including 2017. The degree to which the calculated and measured noise levels differ from each other varies on some sections of motorways as well as railways. At the end of 2020, RIVM will release a separate study analysing the causes of the differences between measured and calculated values in the 2019 Noise Monitor.

Each year, the authorities responsible for managing the roads and railways, namely Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management) and ProRail, calculate how much noise is produced by road traffic and railway traffic. RIVM checks the results of the calculations via measurements each year. It is important to ensure that the calculations reflect the actual situation as accurately as possible. This validation process as well as the calculations are mandated by the Environmental Management Act.

This monitor also contains the noise levels measured by RIVM in 2019. The authorities responsible for managing the roads and railways will publish the calculations over 2019 in the second half of 2020. In the 2020 Noise Monitor, these calculations will be compared to the noise levels actually measured in 2019. This monitor will be published in 2021.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2330 kb