Gender Equality Plan

Gender Equality Plan

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM neemt deel aan Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Dit programma stelt eisen aan gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Het verplicht organisaties om vanaf 2022 een gendergelijkheidsplan te hebben om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Het RIVM heeft zo’n plan opgesteld. Daarin laat het RIVM zien dat het werkt aan een gelijke verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen. Het doet meer dan dat door diversiteit breed te omschrijven. Het gaat voor het RIVM om alle aspecten waardoor medewerkers met elkaar kunnen verschillen.

Een gendergelijkheidsplan heeft vier verplichte elementen, waaraan het RIVM voldoet. Als eerste moet het moet een openbaar document zijn, waaruit blijkt dat de organisatie zich inspant voor gendergelijkheid. Het RIVM zal het plan online plaatsen. Als tweede moet blijken welke middelen worden ingezet om de doelen op te zetten, te implementeren en te monitoren. Hiervoor is een projectgroep Diversiteit & Inclusie en een groep ambassadeurs gevormd die zich inzet om het onderwerp beter bespreekbaar en kenbaar te maken. De projectgroep werkt aan een strategisch meerjarenplan Diversiteit & Inclusie voor de periode 2022-2025.

Als derde moet de dataverzameling en monitoring zijn beschreven. Met die informatie wordt gendergelijkheid gemeten en zo nodig bijgestuurd. Er is hiervoor onder andere een nulmeting gedaan over inclusiviteit onder medewerkers in 2021. De resultaten worden gebruikt om dit te verbeteren. Ten slotte moet het RIVM laten zien hoe het investeert om gendergelijkheid te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. Het biedt hiervoor trainingen en opleidingen aan die te maken hebben met diversiteit en inclusie.

Abstract

RIVM is taking part in Horizon Europe, the European Union’s research and innovation programme. Participants in this programme need to commit to gender equality in research and innovation. From 2022, organisations must have a Gender Equality Plan (GEP) in order to qualify for a grant.

RIVM has now drawn up such a plan. It demonstrates that RIVM is working to address the gender imbalance between men and women. Beyond that, RIVM subscribes to a broader definition of diversity. As far as RIVM is concerned, diversity covers all differences between employees.

A Gender Equality Plan must meet four requirements. The RIVM plan meets all four. First, it must be a public document that demonstrates the organisation’s commitment to gender equality. The RIVM will make its plan available online. Second, it must show which resources the organisation is making available to set, implement and monitor targets. To this end, RIVM has formed a core team to promote diversity and inclusion and gathered together a group of ambassadors who will make the topic more widely known and open to discussion. The core team is working on a long-term strategic plan for the period 2022–2025.

Third, it must describe the data gathering and monitoring process. This pertains to the data used to measure gender equality and make adjustments where necessary. One of the initiatives that RIVM took for this purpose was to conduct a baseline measurement of inclusion among its employees in 2021. It will use the outcomes to make improvements in this regard. Fourth, RIVM must show how it invests in developing gender equality and making the topic more widely known. It does this by offering training programmes and courses to promote diversity and inclusion.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
411 kb