The impact of the COVID-19 pandemic on health and wellbeing: part 2. A literature study

The impact of the COVID-19 pandemic on health and wellbeing: part 2. A literature study

Go to abstract

Samenvatting

De corona-epidemie heeft effecten op de gezondheid, zowel lichamelijk, als geestelijk en sociaal. Dat kan direct komen door een besmetting met het coronavirus, maar ook indirect door de coronamaatregelen of de dreiging van de crisis. Om de impact van de coronacrisis in beeld te krijgen is het daarom belangrijk om verder te kijken dan alleen de gezondheidseffecten van de infectieziekte. Een brede aanpak is nodig om voor- en nadelen van maatregelen grondig af te wegen en zo de negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Dit en meer blijkt uit de tweede inventarisatie van nationale en internationale onderzoeksresultaten over de gezondheidseffecten van de coronacrisis in 2020 en 2021. Dit keer is gekeken naar de effecten bij de hele bevolking, na de eerste inventarisatie over de jeugd.

Het onderzoek bevestigt de eerdere conclusie dat de negatieve impact groter is bij kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving, zoals mensen met een laag inkomen. Het is mogelijk dat hierdoor de gezondheidskloof tussen bevolkingsgroepen groter is geworden.

Ook zijn bepaalde leeftijdsgroepen harder geraakt. Zo hebben jongeren (tot 17 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) vaker last van depressieve gevoelens en angst dan voor de epidemie. Jongvolwassenen en ouderen hebben meer last van eenzaamheid. De studieresultaten van leerlingen op de middelbare school en het hoger onderwijs waren slechter.

De uitgestelde zorg en late diagnoses bij bepaalde ziekten (vooral kanker) hebben veel effect gehad op de gezondheid. Dit was vooral zo bij mensen die al ziek waren of tijdens de pandemie ziek zijn geworden. De gezonde levensjaren die hierdoor verloren zijn gegaan zijn niet in te halen.

Verder blijkt de helft van de mensen drie maanden na een coronabesmetting nog steeds lichamelijke klachten te hebben, zoals vermoeidheid. Ook zijn veel mensen die in de zorg werken lichamelijk en geestelijk overbelast geraakt.
Dit onderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19, waarmee de lichamelijke, geestelijke en sociale effecten van de coronacrisis tussen 2021 en 2025 in kaart worden gebracht. Het netwerk GOR-COVID-19 voert de monitor uit. Dit netwerk bestaat uit het Nivel, het RIVM, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum) Nationaal Psychotrauma Centrum, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de 25 regionale GGD’en.

Dit onderzoek werd uitgevoerd voor de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Het netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) – dat bestaat uit het Nivel, RIVM, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de lokale GGD’en en GGD GHOR Nederland – voert deze monitor uit. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Abstract

The coronavirus pandemic has an impact on physical, mental and social health. These not only include the direct effects of a coronavirus infection, but also the indirect effects of the public health measures and the experienced threat of the pandemic. Therefore, mapping the full impact of the pandemic requires a complete view that extends beyond the health effects of the infectious disease. A broad approach is needed to carefully weigh up the advantages and disadvantages of measures so as to prevent or limit negative effects as much as possible.

These are some of the findings the second literature review looking at Dutch and international research on the health effects of the coronavirus pandemic in 2020 and 2021. This second assessment looked at the impact on the population as a whole, whereas the first assessment concerned the impact on youth.

The research confirms the earlier conclusion that the pandemic's greatest impact has been on vulnerable groups in the Dutch population, such as people with a low income. As a result, it is plausible that the health gap between groups in society has widened.

In addition, certain age groups have been more severely affected. For example, more adolescents (up to the age of 17) and young adults (aged 18 up to 25) are experiencing depression and anxiety than before the pandemic. The number of young adults and elderly people who feel lonely has also increased. The academic performance of students in secondary and higher education was poorer during the pandemic.

Postponed healthcare and late diagnoses of certain diseases (particularly cancer) also had a big impact on health. This was particularly true for people who were already ill or fell ill during the pandemic. This has led to an irreparable loss of healthy years of life.

It was also found that over half of those who contracted COVID-19 still had physical complaints, such as fatigue, three months after being infected. In addition, many people working in healthcare suffer from physical and mental exhaustion due to the pandemic.

This research is part of the Integrated COVID-19 Health Monitor (Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19), which maps the physical, mental and social effects of the coronavirus pandemic between 2021 and 2025. The research for this Health Monitor is conducted by the GOR-COVID-19 network. This network consists of the Netherlands Institute for Health Services Research (Nivel), the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), ARQ National Psychotrauma Centre, the Netherlands Municipal Public Health Services and Medical Assistance in Accidents and Disasters (GGD GHOR), and the 25 regional Municipal Public Health Services (GGDs).

This review is part of the Integrated Health Monitor COVID-19. This monitor is conducted by the Network for Disasters Health Research (GOR), which is comprised of Nivel, RIVM, ARQ National Psychotrauma Centre, the municipal health services and GGD GHOR Nederland. The monitor is funded by ZonMw on behalf of the Dutch Ministry of Health, Wellbeing and Sport.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en NIVEL

Overig

Grootte
5025 kb