Effects of woodsmoke on health: an update following an exploratory literature review

Effects of woodsmoke on health: an update following an exploratory literature review

Go to abstract

Samenvatting

Het is bekend dat er stoffen in de rook van brandend hout zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Er is alleen geen eenduidig bewijs wat voor gevolgen het voor de gezondheid kan hebben als mensen in en buiten hun huis blootstaan aan houtrook. De resultaten in de internationale wetenschappelijke literatuur zijn daarvoor te verschillend.

Zo blijkt uit een onderzoek in Nederland uit 2021 dat meer mensen last hebben van kortademigheid op dagen dat er meer houtrook in de buitenlucht zit. Ook gebruiken zij vaker medicijnen voor luchtwegklachten. Ook in enkele internationale onderzoeken zijn gezondheidseffecten gevonden bij volwassenen en kinderen. Voorbeelden zijn COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), slechtere longfunctie, longontsteking, longkanker, oorontsteking bij kinderen en een lager geboortegewicht. Maar in andere studies zijn deze effecten niet gevonden.

Een van de problemen voor de bewijsvoering is dat de blootstelling aan vervuilende stoffen van houtrook nog niet goed in kaart is gebracht. In veel onderzoeken wordt deze niet gemeten maar door mensen zelf benoemd. Dit gebeurt aan de hand van vragen over het hebben van een houtkachel en hoe vaak en wanneer mensen die gebruiken. Een nauwkeurige schatting van de blootstelling is op deze manier niet mogelijk. Daarnaast bepalen veel meer eigenschappen in een woning aan hoeveel rook mensen in of buiten een woning blootstaan. Denk aan de hoeveelheid ventilatie of het type houtkachel of open haard. Niet alle onderzoeken houden hiermee rekening.
Onderzoeken waarin wel vervuilende stoffen zijn gemeten, hebben dat meestal buiten gedaan en niet binnen. En dat terwijl de meeste mensen het grootste gedeelte van hun tijd binnen doorbrengen.

Ook is nog weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van houtstook van anderen dan de stoker zelf. Denk aan buren en kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen of personen met een chronische ziekte. Het RIVM vindt daarom dat beter en uitgebreider onderzoek nodig is om gezondheidseffecten van houtrook voor stokers en niet-stokers preciezer in te kunnen schatten.

Dit blijkt uit een verkennend literatuuronderzoek van het RIVM. Deze conclusie is in lijn met twee eerdere literatuuronderzoeken van het RIVM uit 2011 en 2019.

Abstract

It is known that the smoke from burning wood can contain substances that are harmful to health. However, there is no conclusive evidence as to the possible health effects of people being exposed to woodsmoke inside and outside their homes. The results in the international scientific literature are too varied to draw any definite conclusions.

For example, a study in the Netherlands in 2021 revealed that more people experience shortness of breath on days when there is more woodsmoke in the air. They are also more likely to use medication for respiratory symptoms. Several international studies have also identified health effects in adults and children. Examples include COPD, reduced lung function, pneumonia, lung cancer, ear infections in children and lower birth weight. However, these effects were not found in other studies.

One of the problems when it comes to gathering evidence is that exposure to pollutants from woodsmoke is difficult to quantify. In many studies, exposure is reported rather than measured. To gather these reports, people are asked to complete a questionnaire on whether they have a wood-burning stove and when and how often they use it. An accurate estimate of exposure is not possible with this approach. In addition, there are many more characteristics of a home that determine how much smoke people are exposed to inside or outside of it, such as the rate of ventilation and the type of wood-burning stove or fireplace. Not all studies take these factors into account.

Studies that do measure pollutants usually do so outside and not inside. This is despite the fact that most people spend the majority of their time indoors.

Few studies were performed on the possible health effects of woodsmoke for those other than the person using the stove or fireplace, such as neighbours and vulnerable groups like pregnant women and people with a chronic illness. Better and more comprehensive studies are needed, with better exposure assessment, to get a better into the health effects of woodsmoke.

This is the conclusion of an exploratory literature review by RIVM. This conclusion is in line with two previous literature reviews by RIVM published in 2011 and 2019.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
566 kb