Impact of wood burning on the indoor environment

Impact of wood burning on the indoor environment

Go to abstract

Samenvatting

Er is gebrek aan kennis over het effect van houtkachels en open haarden in woningen op de gezondheid van bewoners. Bekend is dat houtrook schadelijke stoffen bevat. Er zijn nog maar weinig wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu en de resultaten daarvan zijn niet eenduidig. Ook ontbreekt daarin informatie over hoe vaak bewoners blootstaan aan houtrook en hoeveel houtrook uit de kachel of open haard in de binnenlucht terechtkomt. Door dit gebrek aan kennis kan geen conclusie worden getrokken in welke mate houtstook in binnenruimten schadelijk is voor de gezondheid van stokers. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de mogelijke gevolgen van houtstook in het binnenmilieu. Veel van de gevonden onderzoeken hebben beperkingen, zoals een te kleine onderzoeksgroep of subjectieve informatie over houtstook. Onderzoek uit Nederland ontbreekt. Aanvullend onderzoek is nodig. In meerdere onderzoeken is bekeken of bij mensen die op hout stoken meer schadelijke stoffen in huis aangetroffen worden dan bij niet-stokers. In sommige onderzoeken zijn hogere concentraties gevonden van fijn stof, vluchtige organische stoffen (VOS) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in het binnenmilieu bij stokers dan bij niet-stokers. Op basis van deze onderzoeken is echter niet te zeggen wat deze hogere concentraties betekenen voor de gezondheid. Niet duidelijk is of binnenluchtkwaliteit verbetert wanneer oude kachels worden vervangen door nieuwere typen. Over de invloed van het geven van stookinstructies zijn weinig gegevens bekend. Uit het onderzoek komt naar voren dat luchtzuiveraars in huis de luchtkwaliteit binnenshuis kunnen verbeteren. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur in Waterstaat (IenW).

Abstract

There is a lack of knowledge about the impact of wood-burning stoves and fireplaces in homes on the health of residents. It is a known fact that wood smoke contains hazardous substances. Not much relevant scientific research has been carried out into the impact of wood burning on the indoor environment, and the results of this are not unambiguous. In addition, the results lack information on how frequently residents are exposed to wood smoke and how much wood smoke is discharged by the stove or fireplace into the indoor air. Due to this lack of knowledge, no conclusions can be drawn on the extent to which wood smoke in the indoor environment has a harmful effect on the health of persons using wood burning stoves or fireplaces.

The above is made clear by a literature review carried out by RIVM on the potential consequences of wood burning in the indoor environment. Much of the studies reviewed are subject to limitations, such as a study group that is too small or subjective information on wood burning. There is no research from the Netherlands. Additional research is needed.

Several studies have looked at whether higher concentrations of hazardous substances are found in homes where wood is burned as a fuel compared to homes where that is not the case. Some studies have found higher concentrations of particulate matter, volatile organic compounds (VOC), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in the indoor residential environment of persons burning wood than persons not doing so.. However, from these studies it is not clear what the higher concentrations mean for the health of the residents.

It is not clear whether the indoor air quality improves when old stoves are replaced by newer types. Little data is available on the effect of providing appropriate wood-burning instructions. This review shows that indoor air purifiers may improve the air quality inside the home.

The literature review was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
484 KB