Healthy living environment, healthy people

Healthy living environment, healthy people

Go to abstract

Samenvatting

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) worden de Nationale Omgevingsagenda (NOA) en Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ontwikkeld. Deze instrumenten zijn nodig om de Omgevingswet te kunnen invoeren en beschrijven de kaders en gewenste ontwikkelingen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Het RIVM heeft hieraan bijgedragen door de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid uiteen te zetten. Het is bekend dat de wijze waarop de leefomgeving is ingericht mensen kan aansporen tot gezond gedrag. Om daadwerkelijk een gezonde leefomgeving te realiseren is het van belang dat de betrokken stakeholders met elkaar samenwerken. Behalve een integrale aanpak is het van belang dat plannen aansluiten bij de wensen van gebruikers. Daarvoor is het nodig om burgers actief bij plannen en de totstandkoming te betrekken. Er liggen nog veel mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te bevorderen. Belangrijk is dat de overheid blijft investeren in het verbeteren van de milieukwaliteit (gezondheidspreventie). Daarnaast moet beleid gericht zijn op een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag bevordert. Bijvoorbeeld een omgeving die ouderen stimuleert om naar buiten te gaan, te bewegen en anderen te ontmoeten.

Abstract

The National Spatial Agenda (NOA) and the National Spatial Vision (NOVI) are developed on request of of the Minister of Infrastructure and the Environment (IenM). These instruments are an integral part of the implementation process of the Environment and Planning Act and describe the parameters and desired developments for a healthy and sustainable living environment. RIVM has contributed to the NOA by describing the relationship between the living environment and health and by identifying future challenges and opportunities for healthy living environments.

It is known that the design of the living environment can provide incentives for healthier behaviour. To effectively achieve a healthy living environment, it is important that the relevant stakeholders interact and cooperate with each other. Besides an integral approach, it is important that the plans meet user requirements. Therefore citizens have to be involved actively in the planning process.

There are many ways to promote a healthy living environment. It is important that the government continues to invest in improving environmental quality (health prevention). In addition, policy should focus on a physical and social environment that promotes healthy behaviour. For example, an environment that encourages the elderly to go outside, move around and meet others (health promotion).

Overig

Grootte
1.11MB