Health in the IJmond region (II) : Monitoring medication use 2007-2015

Health in the IJmond region (II) : Monitoring medication use 2007-2015

Go to abstract

Samenvatting

De verstrekking van medicatie voor bepaalde aandoeningen in de regio IJmond lijkt verband te houden met de uitstoot van fijn stof door Tata Steel. Er zijn nog te veel onzekerheden om te kunnen concluderen dat de uitstoot de directe oorzaak is. Zo is er geen rekening gehouden met leefstijlfactoren die invloed hebben op de medicijnverstrekking, zoals overgewicht en roken. Het gaat om medicijnen voor een verhoogde bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer medicatie voor luchtwegaandoeningen wordt voorgeschreven. Dit blijkt uit de tweede monitor van het RIVM, waarin gegevens over het medicijngebruik van omwonenden in de jaren 2007 tot en met 2015 zijn onderzocht. De monitor maakt deel uit van een langetermijnonderzoek naar de gezondheid van omwonenden. Dit is in 2009 in gang gezet naar aanleiding van zorgen van omwonenden over de risico's van de uitstoot van luchtverontreiniging door Tata Steel. Het RIVM heeft dat jaar de samenhang tussen de uitstoot van stoffen door Tata Steel, lokale milieukwaliteit en de gezondheid van bewoners onderzocht. Daaruit bleek dat door de bijdrage van Tata Steel aan de fijnstofniveaus in de lucht iets meer gezondheidsklachten bij omwonenden kunnen optreden. Ook bleek dat er in de IJmond relatief meer mensen longkanker hebben, maar het was niet mogelijk om dit zonder meer aan de uitstoot van Tata Steel toe te schrijven. De eerste monitor, waarvan de resultaten in 2014 verschenen, betrof het medicijngebruik van bloeddrukverlagende middelen en luchtwegmedicatie in de periode 2006-2010. Daarin vond het RIVM geen verband tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging door Tata Steel en het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie door volwassenen. Dit gold ook voor het gebruik van luchtwegmedicatie door volwassenen en jongeren. De methode van onderzoek was destijds minder gedetailleerd dan in de tweede ronde. Beide monitors zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) uitgevoerd. Het RIVM onderzocht het medicatiegebruik. GGD Kennemerland rapporteerde namens de gemeenten in de regio over gegevens uit de lokale gezondheidsmonitor. Zij publiceerden ook de belangrijkste bevindingen over het medicatieonderzoek in maart 2018. Eventuele effecten van grafietregens zijn in deze tweede monitoringsronde niet onderzocht.

Abstract

The provision of medication for certain conditions in the IJmond region appears to be linked to Tata Steel's emissions of particulate matter. There are still too many uncertainties to conclude that emissions are the direct cause. For example, lifestyle factors that influence the provision of medication (such as obesity and smoking) have not been taken into account. The medicinal products concerned are for hypertension, diabetes or heart disease. There are no indications that more medication is being prescribed for respiratory diseases.

This was found in the second monitoring study, in which data on the provision of medication to local residents in the period 2007 to 2015 was studied by RIVM. The monitoring study is part of a long-term study into the health of local residents. This was initiated in 2009 in response to concerns expressed by local residents about the risks of air pollution emissions from Tata Steel. That year, RIVM studied the relationship between Tata Steel's emissions, local environmental quality and the health of residents. This showed that Tata Steel's contribution to levels of particulate matter in the air could lead to a slight increase in health complaints among local residents. It also appeared that there are relatively more cases of lung cancer in the IJmond region, but it is not possible to attribute them to Tata Steel's emissions.

The first study, the results of which were published in 2014, concerned the provision of medicines for high blood pressure and for respiratory diseases in the period 2006-2010. RIVM found no link between exposure to air pollution from Tata Steel and the use of antihypertensive medication by adults. This also applied to the use of respiratory medication by adults and adolescents. The research method was less detailed at the time than in the second round.

Both monitoring studies were commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management. RIVM studies the use of medication. The Kennemerland Municipal Public Health Service reported on behalf of the municipalities in the region on the data from the local health monitoring study. They also published the main findings of the study on medication use in March 2018. Possible effects of graphite rains were not investigated in this second round of monitoring.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
9601 KB