Health effects of the 23 flavourings in liquids for e-cigarettes

Health effects of the 23 flavourings in liquids for e-cigarettes

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een addendum d.d. 16-06-2023 op pagina 45.

De overheid wil e-sigaretten minder aantrekkelijk maken, vooral voor jongeren. Aan e-sigaretten worden smaakstoffen toegevoegd om het product aantrekkelijker te maken. Gebruikers houden vooral van zoete smaken en fruitsmaken. Daarom heeft de Nederlandse regering besloten om alleen nog smaakstoffen toe te staan die naar tabak smaken.

Het RIVM heeft daarom eerder een voorstel gedaan voor smaakstoffen in vloeistoffen voor e-sigaretten die kunnen worden toegestaan. Deze 23 stoffen zijn bepaald op basis van de smaak van de stof. Als vervolg hierop is nu gekeken of deze smaakstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Want sinds 2016 mogen in e-sigaretten alleen stoffen worden gebruikt die niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Van 2 van de 23 stoffen is bekend dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Een andere stof kan allergie veroorzaken. Het is niet mogelijk om te bepalen welke hoeveelheid veilig is voor deze stoffen.

Van de overige 20 stoffen is geen informatie beschikbaar om specifieke effecten in de luchtwegen te beoordelen, het eerste ‘contact’ van damp met het lichaam. Van sommige stoffen is wel bekend of ze schadelijk kunnen zijn na inslikken. Drie stoffen kunnen gezondheidsrisico’s veroorzaken bij de hoogste concentraties die in vloeistoffen in e-sigaretten zijn gevonden. Een andere stof is irriterend en kan daarom schadelijk zijn voor de longen. Voor de overige 16 stoffen is onvoldoende informatie om risico’s voor de gezondheid via e-sigaretten te beoordelen.

Het RIVM adviseert om de 2 kankerverwekkende stoffen en de stof die allergie kan veroorzaken, niet toe te staan. Dat geldt ook voor de 3 stoffen die bij hoge concentraties schadelijk zijn en voor de irriterende stof. Voor de overige 16 stoffen is er niet genoeg informatie om de gezondheidseffecten te beoordelen. Het RIVM stelt daarom twee mogelijkheden voor. Een daarvan is om de stoffen te verbieden omdat onduidelijk is of ze schadelijk zijn. De andere mogelijkheid is om deze stoffen toch te gebruiken in e-liquids zodat dit product beschikbaar blijft om rokers te helpen met roken te stoppen.

Abstract

This report contains an addendum on page 45 (16-06-2023).

The Dutch government would like to make e-cigarettes less attractive, particularly to young people. E-cigarettes contain flavourings to make the product more appealing. Users particularly like sweet flavours and fruit flavours. Accordingly, the government has decided to allow only flavourings with a tobacco taste.

RIVM had proposed a list of flavourings that could be used in liquids for e-cigarettes. These 23 substances were selected based on the taste of the substance. As a follow-up, we have checked whether these flavourings could be harmful to health. Since 2016, only substances that are not harmful to health are allowed for use in e-cigarettes.

Two of the 23 substances are known to be potentially carcinogenic. Another substance can cause allergies. For such substances, it is not possible to determine which quantity is safe.

For none of the remaining 20 substances information was available to assess specific effects in the respiratory system, the first place where the vapour comes in contact with the body. For some of these substances information on the health effects after swallowing was available. Three substances could cause health risks at the highest concentrations in liquids found in e-cigarettes. Another substance is an irritant for the lungs and can therefore potentially cause harm. For the remaining 16 substances, there is insufficient information to assess their health risk for use in e-cigarettes.

RIVM recommends that the 2 carcinogenic substances and the substance that can causes allergies should not be permitted. The same applies to the 3 substances that are harmful at high concentrations and the irritating substance. The health effects of the remaining 16 substances are unknown. RIVM proposes two options for these 16 substances. One option is to prohibit these substances from a precautionary principle. The other option is to use these substances in eliquids to keep the product available for smokers to help them quit smoking.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
680 kb